Algemene ledenvergadering Watersportverbond stemt in met beleidsplan 2017+

14 december, 2017

Algemene ledenvergadering Watersportverbond stemt in met beleidsplan 2017+

De Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 november jl. in hotel De Klepperman in Hoevelaken stond grotendeels in het teken van het Beleidsplan en begroting 2017+ van het Watersportverbond.

Secretaris Harry Wagemakers las tijdens de inleiding van de vergadering een brief voor uit naam van Jan Berent Heukensfeldt Jansen. De recent afgetreden voormalige voorzitter van het Watersportverbond heeft wegens gezondheidsredenen moeten aftreden. De verenigingen, de vrijwilligers, het bestuur en de medewerkers zijn Heukensfeldt Jansen dankbaar voor zijn inzet voor het Watersportverbond en de watersport. Een vacature voor een nieuwe voorzitter zal binnenkort worden uitgezet.

Presentatie Maurits Hendriks, Technisch Directeur NOC*NSF
Na de inleiding en de goedkeuring van de notulen van de voorjaarsvergadering, gaf Maurits Hendriks, Technisch Directeur NOC*NSF, een presentatie. Tijdens de presentatie gaat Hendriks in op de ontwikkelingen in de sportwereld en die in topsport in het bijzonder. Hij vertelt over zijn bijzondere band met de watersport, en ook over de fijne en professionele samenwerking met het Watersportverbond. De Technisch Directeur geeft aan dat er in de toekomst keuzes gemaakt zullen moeten worden om toekomstbestendig te blijven en dat de rol van sportverenigingen hierbij zal veranderen.

Beleidsplan 2017+
Een belangrijk punt op de agenda van de najaarsvergadering was het Beleidsplan 2017+ dat ter goedkeuring aan de leden werd voorgelegd. Het Meerjarenbeleidsplan dat tijdens de voorjaarsvergadering op 27 maart 2017 niet tot stemming was gekomen, is de afgelopen maanden na verschillende bijeenkomsten met verenigingen aangepast in een nieuw beleidsplan. Zoals het bestuur in het beleidsplan helder uiteenzet, verandert de maatschappelijke omgeving waarin de watersport beoefend wordt in hoog tempo. Lidmaatschap van een vereniging is voor huidige en toekomstige generaties niet meer vanzelfsprekend. Verenigingen en Watersportverbond zullen de wens van de watersporter meer centraal moeten stellen in het creëren van passend sportaanbod. De Controleraad stelt dat de acties uit het Beleidsplan 2017+ niet ver genoeg gaan om aan de problemen het hoofd te bieden.

De raad geeft aan dat de urgentie hoog is en vraagt om visie, durf en duidelijke keuzes. De Controleraad stelt voor om het Beleidsplan 2017+ te zien als een levend document, dat in de komende jaren steeds kan worden bijgesteld naar de vraag van de tijd. Daarnaast roept de raad de verenigingen op om het bestuur de ruimte te geven om met meer, in plaats van minder creativiteit te denken en samen ideeën en voorstellen te ontwikkelen die kunnen bijdragen om het Watersportverbond toekomstbestendig te maken. De verenigingen nemen het advies van de Controleraad ter harte en een aantal stellen voor om een groep in het leven te roepen om te onderzoeken hoe de ongebonden watersporter gebonden kan worden en die groep tijdens de voorjaarsvergadering in 2018 in april verslag te laten doen. Het Beleidsplan 2017+ wordt ter goedkeuring aangenomen.

Begroting 2018
Er zijn m.b.t. de begroting een aantal vragen over het besluit om de verdeling van de contributiegelden aan te passen van 80-20 naar 90-10. Vanwege de nieuwe opzet en inrichting van de begroting 2018 is de 80-20 verdeling vervangen door een 90-10 verdeling, waarvan 10% van de contributie in de begroting 2018 is geoormerkt voor het resultaatgebied ‘Topsport’ en 90% van de contributie is geoormerkt voor de resultaatgebieden ‘Verenigingen’, ‘Recreatieve sport’ en ‘Wedstrijdsport’.

Benoeming bestuur en raden
In zowel het bestuur als de Controleraad en de Zeilraad zijn een paar wisselingen van de wacht. Peter Burggraaf wordt benoemd als nieuw bestuurslid ‘Wedstrijdsport’, terwijl Jan Asselbergs aan het einde is gekomen van zijn termijn in de Controleraad en treedt derhalve af. De heer Cees Wolzak en Hubert van Veen worden benoemd als nieuw lid van de Controleraad, Ramon Frankfort wordt herbenoemd als lid. De heren Jan-Willem van Wezenbeek en Henk Botterweg hebben aangegeven zich niet herbenoembaar te stellen voor de Zeilraad en treden derhalve af. De heren Gérard Vervoort en Paul de Groot zijn hun vervangers.

Gouden Verbondsspeld
Het bestuur van het Watersportverbond dankt een aantal mensen voor hun bijzondere en langdurige bijdrage aan de Nederlandse watersport. Jan Asselbergs, Henk Botterweg, Henk Plaatje en Klaas Plaatje worden uitgebreid in het zonnetje gezet en onderscheiden met de Gouden Verbondsspeld.
Waterplantenproblematiek Markermeer
Tijdens de rondvraag geeft het bestuur een reactie op de zorgen van WV Flevomare over de waterplantenproblematiek op het Markermeer. De vereniging geeft aan dat de waterplanten voor grote overlast en gevaarlijke situaties zorgen. De vereniging vraagt zich af, of het Watersportverbond wel genoeg doet aan de problematiek. In een reactie geeft het bestuur aan dat er door zowel de vrijwilligers in de regioteams, als door het Watersportverbond hard wordt gewerkt om de problematiek op de politieke agenda te krijgen, maar dat dit een ingewikkeld proces is en vooral ‘achter de schermen’ gevoerd wordt.

Tot slot vat erelid Evert Lagerweij de middag op geheel eigen wijze samen. De volgende ledenvergadering vindt plaats op maandag 16 april 2018.

Background