College van Deskundigen Watersportverbond

14 december, 2017

College van Deskundigen

De leden van het College van Deskundigen zijn in 2017 weer volop ingezet om verenigingen, onze eigen kantoororganisatie en de regioteams te adviseren bij diverse vraagstukken. In totaal zijn zo’n 40 verzoeken om ondersteuning ingediend, het grootste deel hiervan is behandeld door onze juristen. Ook de fiscalist kreeg dit jaar nogal wat vragen, met name over de nieuwe BTW-regeling.

De onderwerpen zijn zeer divers, zoals onder anderen het nalezen van (huur)contracten of statuten, het vragen om advies hoe om te gaan met een vrijwilliger die de beheergegevens van de website niet wil overdragen, advies over het opzetten van een website en advies hoe om te gaan met huurders/leden die overlast in de haven veroorzaken.

Twee vragen die bijvoorbeeld aan het College van Deskundigen gesteld zijn:

  • Een vereniging heeft advies gevraagd hoe om te gaan met een passant die de aanwijzingen van de havenmeester niet opvolgt en voor overlast zorgt in de haven. In dergelijke gevallen is inschakeling van een derde nodig om tot actie over te kunnen gaan. De vereniging zal in overleg met bijvoorbeeld de politie kunnen proberen de passant te bewegen de haven te verlaten. Als dat niet lukt zal er een juridisch traject moeten worden gestart en in een kort geding ontruiming gevorderd worden.
  • In het huishoudelijk reglement van een vereniging is opgenomen dat een lid van het bestuur geschorst kan worden door de meerderheid van het bestuur. Hierover is advies gevraagd en het blijkt dat deze bepaling in strijd is met het recht. Alleen de algemene ledenvergadering is bevoegd tot schorsing. Het bestuur kan ten hoogste het voorstel aan de ledenvergadering doen om een disfunctionerend bestuurslid te schorsen.

Meer informatie over het College van Deskundigen vind je op onze site. Heb je een vraag voor het College, stuur deze dan naar vereniging@watersportverbond.nl.

Background