Nieuwe privacywetgeving, wat kunt u van ons verwachten?

14 december, 2017

Nieuwe privacywetgeving, wat kunt u van ons verwachten?

Per 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zal een Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet) van kracht worden. Daarin wordt de AVG nader uitgewerkt. Deze nieuwe regels hebben belangrijke gevolgen voor alle organisaties, dus ook alle verenigingen, die persoonsgegevens verwerken. Vanaf 25 mei 2018 kunnen er ook sancties (boetes) worden toegepast. Wat kan u van ons verwachten?

Wie werkt met gegevens van personen heeft te maken met de regels rond privacy. Ook voor een vereniging is het daarom belangrijk te weten hoe die regels er uit zien en waarmee rekening moet worden gehouden. Welke basisprincipes zijn er? Hoe ga je om met de ledenadministratie? Hoe moet je omgaan met een datalek? Wanneer is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? Wanneer ben je verplicht om leden te informeren als je persoonsgegevens verwerkt en hoe doe je dat dan? Verenigingen werken met partijen samen om gegevens te verwerken, welke afspraken moet je hierover maken en wie is nu waar verantwoordelijk voor? Belangrijke vragen die een bepaald risico met zich meebrengen als u hier als sportclub niet bij stil staat.

NOC*NSF heeft samen met een vijftiental sportbonden (waaronder het Watersportverbond) onderzocht op welke manier de beschikbare informatie overzichtelijk, praktisch en zo concreet mogelijk aangeboden kan worden. Met als doel 'zorgen dat sportclubs kunnen én gaan voldoen aan wetten en regels rondom privacy.'

We zijn een bestaande tool van Stichting AVG aan het aanpassen, zodat deze nog beter aansluit bij onze achterban. Het grote voordeel daarbij is ook dat we deze tool vervolgens kosteloos aan onze verenigingen kunnen aanbieden (voor de duur van één jaar).

De planning is om begin januari de tool beschikbaar te hebben waarmee verenigingen gemakkelijk kunnen controleren of ze privacy-wet-proof zijn en waarmee ze dat op een eenvoudige manier kunnen realiseren als dat nog niet het geval is. We houden u via de besturen nieuwsbrief en website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Background