Drukbezochte ALV op 27 maart in Hoevelaken

03 april, 2017

Drukbezochte ALV op 27 maart in Hoevelaken

Op maandag 27 maart vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats in hotel De Klepperman in Hoevelaken. Voorzitter Jan Berent Heukensfeldt Jansen heet een ieder welkom en is verheugd dat, ondanks het prachtige voorjaarsweer, ruim 120 afgevaardigden van besturen van de watersportverenigingen, genodigden en geïnteresseerden aanwezig zijn.

Terugblik door de voorzitter
De voorzitter blikt, na 4 jaar aan het roer als voorzitter, terug op een aantal zaken. Met als belangrijkste rol van het Watersportverbond om te faciliteren, regisseren en organiseren stelt hij dat de bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen krachtig kunnen zijn door stabiliteit, solidariteit en samenhang. Een tal van projecten, zoals de Optimist on Tour, de Eredivisie Zeilen en de Q-cup, dragen bij aan het imago en de bekendheid van de watersport, en helpen het Watersportverbond de instroom van jeugd voor de watersport te genereren en gelden te genereren. Vervolgens wordt overgegaan op de agendapunten van deze avond.

Notulen ALV 19 november j.l.
De notulen van de ALV van 19 november jongstleden worden goedgekeurd.

Jaarverslag 2016 inclusief jaarrekening 2016
Het Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd. De Controleraad geeft aan dat zij de Vergadering adviseert de jaarrekening 2016 goed te keuren. De raad is verheugd over de resultaten en vindt dat het blijk geeft van een grote ambitie om de watersport goed op de kaart te zetten. Een aantal leden draagt wat punten van discussie aan, waaronder een voorstel tot invoering van een ander accountingsysteem. Het Bestuur gaat dit laatste punt uitwerken en komt met een voorstel richting haar achterban. De verenigingen aanwezig op de ALV gaan daarna akkoord met jaarrekening 2016.

Meerjarenbeleidsplan
Vervolgens wordt kort teruggekeken op de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan ‘Op weg naar 2020 – de vereniging centraal’. De verenigingen hebben hun input gegeven in diverse meetingen en thema-bijeenkomsten hetgeen geleid heeft tot het huidige plan zoals deze hier nu voorligt. Het plan is een participerend stuk en een resultante van alle sessies en input van de verenigingen. Een aantal verenigingen vindt het plan te veelomvattend om op zo een korte termijn een formele reactie te kunnen geven, waarna besloten wordt de stemming uit te stellen. De Controleraad stelt voor om het jaarplan voor 2017 wel goed te keuren, hetgeen de instemming heeft van de ALV.

Ingekomen stukken
Over een aantal punten vindt een interessante discussie plaats, met name over Fan van de Watersport in relatie tot een individueel lidmaatschap. Ook de Optimist on Tour kwam aan de orde. Beide marketingconcepten zijn door het Watersportverbond ingezet als middel om promotie te maken voor de watersport en om fans te winnen voor de sport. De Fan van de Watersport is nog niet echt ‘hard’ ingezet, maar de Optimist on Tour heeft inmiddels al zo’n 45.000 kinderen bereikt, is budgetneutraal, en brengt de watersport naar de kinderen toe. De conversie die hieruit voortkomt leidt ze, middels het vervolgaanbod, door naar de verenigingen. De vergadering verzoekt om de verenigingen nog nadrukkelijker te betrekken bij de uitrol van de OOT. Ook wordt gesteld dat het Watersportverbond een van de weinige bonden is met een hoofdsponsor; het effect van de Optimist on Tour en de andere initiatieven op onder andere de verlenging van het contract met Delta Lloyd en de te ontvangen subsidies mogen niet worden onderschat. Initiatieven die zowel de watersport als de verenigingen ondersteunen. Een aantal verenigingen ziet dit anders, en er wordt lang over doorgepraat. De voorzitter doet daarom samenvattend een voorstel van orde: een aantal verenigingen is sterk gekant tegen de Fan van de Watersport. Deze zetten we nu daarom op een ‘stand stil’ en nemen in de volgende vergadering een besluit hierover. De ALV stemt hier mee in.

Platform Wedstrijdzeilen
In navolging van het platform Motorboot en platform Kanosport is nu ook een Platform Wedstrijdzeilen opgezet. Doel van dit platform is het aangaan en hebben van een rechtstreekse band met de bijna 7000 wedstrijdzeilers, om hen een platform te geven waarop ze mee kunnen praten over de specifieke wensen en ontwikkelingen op wedstrijdzeilvlak.

Begroting 2017
Er zijn wat vragen van verenigingen over de begroting en over de transparantie ervan. Men vindt het in het algemeen goed dat in de nieuwe opzet de kosten tegenover de baten staan, maar een aantal verenigingen vindt ook dat een aantal zaken nog inzichtelijker moet en pleit voor een nieuw stelsel. De begroting voor 2017 wordt door de ALV goedgekeurd met medeneming van bovenstaande opmerkingen, en met een neutrale stem van een aantal grote verenigingen.

Verkiezingen Bestuur
De ALV stemt in met een volgende termijn voor de voorzitter Jan Berent Heukensfeldt Jansen, met Peter de Jong als penningmeester, en met de toetreding van Marieke Poulie als nieuw bestuurslid. Zij gaat Rob Franken vervangen, die niet meer herkiesbaar is. Bestuurslid Jan-Dirk Nijkamp heeft aangegeven zich om persoonlijke redenen niet meer herkiesbaar te stellen. Hier is dus een vacature. De Tuchtraad en de Beroepsraad zijn akkoord bevonden door de ALV.

Afscheid Rob Franken
Na deze verkiezingen wordt stilgestaan bij Rob Franken, die zich als voormalig interim directeur en bestuurslid jarenlang heeft ingespannen voor de watersport. Mede namens de medewerkers van het Watersportverbond wordt hij heel hartelijk bedankt en wordt een cadeau overhandigd. Tevens wordt hij benoemd tot erelid van het Watersportverbond.

Tot slot de rondvraag en wat verder ter tafel komt
De voorzitter vraagt zich af of er verenigingen zijn die als gastheer willen optreden voor de ALV, het nieuwe Topzeilcentrum in Scheveningen zal uiteraard ook als geschikte locatie dienen. De KWVL meldt zich spontaan. Verder zijn er geen vragen meer, waarna erelid Gwen Dudok van Heel tot slot de avond samenvat.

Background