Update doorvaart windparken Noordzee

13 februari, 2017

Update doorvaart windparken Noordzee

11 februari 2017 - Het regioteam Noordzee van het Watersportverbond is nauw betrokken bij de doorvaart en medegebruik van de windparken op de Noordzee. In de Beleidsnota Noordzee (2016-2021), die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Waterplan 2, is het beleid voor doorvaart en medegebruik van windparken op zee vastgesteld.

Hierin staat het voornemen om alle operationele windparken (met uitzondering van het Gemini windpark) in 2017 open te stellen voor doorvaart en medegebruik onder voorwaarden. Het Watersportverbond heeft hier, samen met het Platform Waterrecreatie, de Beroepszeilvaart BBZ en Sportvisserij Nederland, hard aan gewerkt. Het voornemen een groot deel van de Noordzee ten behoeve van de energie transitie vol te bouwen met windturbine parken mocht niet ten koste gaan van de veiligheid van de kleine scheepvaart. Door de windparken doorvaarbaar te maken voor schepen kleiner dan 24 meter, wordt voorkomen dat deze gedwongen worden in de nabijheid van de verkeersbanen en over de verkeersknooppunten van de grote scheepvaart te varen.

Het Rijk moet de bestaande windturbine parken aanpassen om de openstelling veilig, handhaafbaar en uitvoerbaar te maken. In eerdere berichtgevingen is als streefdatum 1 april 2017 genoemd. De aanpassingen zullen dan nog niet gereed zijn. Daarom wordt de openstelling uitgesteld. Op dit moment is een nieuwe datum nog niet bekend. Er wordt hard aan gewerkt de openstelling nog tijdens het komende seizoen te realiseren., het Watersportverbond is hier tezamen met het Platform Waterrecreatie en de BBZ bij betrokken.

Ondanks het feit dat door enkele partijen de datum van 1 april als feitelijke datum van openstelling naar buiten gebracht is in onder meer online (nieuws) berichten, blijft doorvaart van de windturbineparken tot nadere aankondiging verboden. Zodra er een definitieve datum van openstelling is vastgesteld, laten wij dat weten.

Houd hiervoor deze website in de gaten

Background