Zienswijze Natura 2000 ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied 2016-2020

08 februari, 2017

Zienswijze Natura 2000 ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied 2016-2020

Het Watersportverbond heeft een zienswijze Natura 2000 ontwerp-beheerplan IJsselmeergebied 2016-2020 ingediend. In deze visie geeft het Watersportverbond aan dat ze zich voor een groot deel kan vinden in het plan, waarbij het de leidende gedachte ‘De natuur beleven, gebruiken en beschermen’ van harte onderschrijft. Wel constateert het Watersportverbond dat verschillende onderzoeksgegevens waarop het beheerplan is gebaseerd (deels) door de tijd achterhaald zijn. Verzocht wordt derhalve het plan opnieuw op zijn merites te beschouwen.

Aandacht wordt vervolgens besteed aan het flexibele peilbeheer. Met name door eerdere uitzak van zomer- naar winterpeil, kunnen nadelige effecten ontstaan voor de watersport. Vooral voor de eigenaren van een (diepstekende) zeilboot. Het Watersportverbond stelt derhalve voor mitigerende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het baggeren van toegangsgeulen naar de (verenigings)havens zodat die bereikbaar blijven.

Kitesurfen en de kanosport
Ook heeft het Watersportverbond in haar zienswijze aandacht besteed aan een tweetal sporten, te weten kitesurfen en de kanosport. Voor kitesurfen wordt gepleit voor een terughoudend beleid bij het reguleren van kitesurflocaties, zowel bij de beoordeling van nieuwe als voor het sluiten of beperken van gebieden in bepaalde perioden. Ook voor de kanosport is het Watersportverbond beducht dat gebieden die nu toegankelijk zijn voor deze sport, worden afgesloten. Het verbond richt haar aandacht vooral op het vaargebied rondom Kampen en de IJsselmonding.

Deelgebied
Tot slot wordt ook aandacht gegeven wat het effect van het beheerplan IJsselmeer is voor elk deelgebied, te weten het IJsselmeer; het Markermeer - IJmeer; het Ketelmeer en Vossemeer; het Zwarte Meer; de Veluwerandmeren, het Eemmeer en het Gooimeer. Zo is onder andere aandacht besteed aan het gebied rondom het natuureiland De Kreupel en aan het maaibeleid op het Markermeer, IJmeer en de Randmeren.

Deze zienswijze is opgesteld door enkele regioteams van het Watersportverbond, in samenspraak met onder andere de Coöperatie Gastvrije Randmeren, kitesurfers en kanovaarders en is te vinden onder ‘downloads’.

Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Background