Update Peilbesluit IJsselmeergebied

23 januari, 2017

Update Peilbesluit IJsselmeergebied

20 januari 2017 - Het Watersportverbond heeft eind 2015 - via de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren - een formele zienswijze ingediend op het voorgenomen peilbesluit zoals verwoord in het document “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)” van september 2015. De Stichting Waterrecreatie is jaren vertegenwoordigd geweest in het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ) en heeft aanhoudend gewezen op de gevolgen van een nieuw peilbesluit voor de watersport in het gebied, de individuele havens, stranden en oevers. Er zijn in totaal 66 zienswijzen ontvangen. De reacties zijn afkomstig van overheden (13), belangenorganisaties (9) en particulieren/bedrijven (45).

Korte samenvatting zienswijzen
Diverse insprekers hebben gevraagd om de gevolgen van het voorgenomen peilbesluit voor de (lokale) economie te onderzoeken, inclusief de financiële consequenties van direct belanghebbenden. Het ging dan vooral om de watersportsector, maar ook individuele bedrijven of bewoners. Een van de insprekers deed de suggestie voor het opstellen van een Economische Effect Rapportage (EER).

Diverse insprekers stelden voor om gezamenlijk met Rijkswaterstaat een nulmeting uit te voeren van de fysieke situatie bij de jachthavens, watersportbedrijven en recreatievoorzieningen om schade te kunnen beoordelen. In het verlengde hier vroegen een aantal insprekers om mitigerende maatregelen en/of een financiële tegemoetkoming in het geval van schade of inkomstenderving.

Een inspreker gaf aan dat als het waterpeil verhoogd wordt er geen schepen op de werf afgespoten kunnen worden, met als gevolg dat de scheepswerf stil komt te liggen. Dit is een voorbeeld van mogelijke rechtstreekse schade als gevolg van het nieuwe peilbesluit 

Standpunt bevoegd gezag
Bij de voorbereiding van de Deltabeslissing IJsselmeergebied is een kostenbatenanalyse uitgevoerd door het CPB. Mede op basis hiervan is het onderhavige voorkeursalternatief vastgesteld. Het bevoegd gezag ziet echter wel in dat de benoemde mogelijke economische effecten op kunnen treden en betrekt deze in het milieueffectonderzoek. De resultaten van dit onderzoek en de beoordeling daarvan worden opgenomen in het MER.

Mogelijk is sprake van effecten bij jachthavens en (watersport)bedrijven. Het is terecht dat insprekers hier op wijzen. Onderzoek hier naar vormt daarom onderdeel van het uit te voeren effectonderzoek. De resultaten van dit onderzoek en de beoordeling daarvan worden opgenomen in het MER.

Planning
2017: Vaststelling definitief peilbesluit en milieueffectrapport

2018 - 2020: Uitwerking peilbesluit in peilbeheer

2021: Flexibel peilbeheer gaat volledig in werking.

We wachten dus in spanning af op de MER, en houden jullie via deze website op de hoogte.

Background