Onderzoek nodig naar nieuwe bestuursstructuur Apeldoorns Kanaal

21 maart, 2017

Onderzoek nodig naar nieuwe bestuursstructuur Apeldoorns Kanaal

17 maart 2017 - Rick Scholten is vanuit het Regioteam Rivierengebied van het Watersportverbond al jaren nauw betrokken bij het bevaarbaar maken van het kanaal voor de recreatievaart. Rick is tevens secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal.

De stichting bepleit bij provinciale Staten van Gelderland om onderzoek te doen naar een nieuw bestuurlijk model voor het Apeldoorns Kanaal. Doel hiervan moet zijn te komen tot een adequate aanpak die recht doet aan alle politieke-, bestuurlijke- en particuliere inspanningen en verantwoordelijkheden welke moeten leiden tot de gewenste ontwikkelingen van dit gebied. Dit schrijft het Stichtingsbestuur, dat zich al jaren inzet voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal, in een brief aan de provinciale commissie die eind maart opnieuw over het Apeldoorns Kanaal spreekt.

Volgens bestuurslid Jan Jansen van de Stichting Apeldoorns Kanaal is een nieuw bestuursmodel hard nodig: “De bestuurlijke setting is naar onze mening te complex met veel betrokken partijen met verschillende visies en belangen. Er zijn alleen al 10 verschillende overheden of bedrijven eigenaar van de verschillende (spoor)bruggen of sluizen, naast diverse particuliere organisaties en ondernemingen met een direct of indirect belang bij het Apeldoorns kanaal. Ieder voor zich zet zich in voor of heeft een deelbelang bij, maar is niet verantwoordelijk voor het geheel. En heeft geen of weinig invloed op de beslissingen van anderen en voelt zich niet of is niet eindverantwoordelijk voor het realiseren van een brede doelstelling of ambitie.”

Daarnaast meent de oud-wethouder van Rheden dat de politieke structuur niet meewerkt aan een voortvarende aanpak: “De huidige politieke situatie met vierjaarlijkse wisselende samenstellingen van gekozen organen, nieuwe coalitieakkoorden en nieuwbenoemde bestuurders met eigen inzichten en prioriteiten laten weinig vooruitgang of succes zien”.

De Stichting Apeldoorns Kanaal geeft niet aan hoe dit nieuwe model eruit moet komen te zien: “Nee, bewust niet. Wij realiseren ons zeker dat alle partijen niet alleen hun eigen inbreng hebben en willen houden, maar ook verantwoording dienen af te leggen. In het bestuurlijke model dient daarmee uiteraard rekening te worden gehouden. Een onderzoek hiernaar kan uitkomst geven.”

Stichting Apeldoorns Kanaal vindt het logisch dat dit verzoek tot onderzoek bij de provincie wordt neergelegd: “Provinciale staten van Gelderland is bij uitstek de aangewezen partij om deze gemeente- en regio-overstijgende ontwikkeling tot een Gelders succes te maken. Wij constateren dat er veel bestuurlijke gremia, zoals Provincie, gemeenten of het Waterschap al vele jaren betrokken zijn bij dit onderwerp met wisselend resultaat. Het is nu tijd dat de provinciale staten echt de leiding neemt en de regierol oppakt.”

Het Watersportverbond hoopt dat het mooie kanaal in de toekomst geheel bevaarbaar wordt voor de recreatievaart, en ondersteunt de stichting daar waar mogelijk. Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Foto: Rijkswaterstaat

Background