Catpoint krijgt duidelijkheid over Natura 2000 gebied

10 mei, 2017

Catpoint krijgt duidelijkheid over Natura 2000 gebied

Op 2 mei j.l. vond er in het clubhuis van Catamaranclub Catpoint aan de Brouwersdam (provincie Zeeland) een gesprek plaats tussen 2 vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (Zee en Delta) enerzijds en CatPoint en het Watersportverbond anderzijds.

Het onderwerp van gesprek was onduidelijkheid die gerezen was na de publicatie van het beheerplan Grevelingen. Bij bestudering van enige kaarten kwam de conclusie dat de grond tussen clubhuis en stuk duin waarop de catamarans van vereniging gestald zijn en het water aangeduid is als Natura 2000 gebied. De angst van de vereniging was natuurlijk dat men bij strikte toepassing van de regels van Natura 2000 de waterkant niet zou kunnen bereiken. Wellicht zou de vereniging op zoek moeten naar een andere plek voor huisvesting en stalling van haar boten. Daarom had Catpoint een zienswijze ingediend, met als doel de grenzen van het Natura 2000 gebied te verleggen zodat men zonder problemen bij het water zou kunnen komen.
Alhoewel de grenzen van de Natura 2000 gebieden zijn vastgelegd in de desbetreffende aanwijzingsbesluiten, blijft het stand nabij de Catclub toegankelijk en is voortzetting van bestaand gebruik toegestaan. En daarnaast bleek dat recreatie op land en water, wanneer het individuen betreft, die niet vergunningplichtig is, indien er gebruik gemaakt wordt van de bestaande infrastructuur. Of een andere activiteit dan het afmeren en het te water laten van catamarans al dan niet vergunningplichtig is, wordt bepaald door het bevoegde gezag in de zin van de Natuurbeschermingswet.
Catpoint kan met deze uitkomsten gelukkig uit de voeten en dankte het Watersportverbond voor haar ondersteuning bij het gesprek.

Heeft u ook een dergelijke vraag, neem dan contact op met de afdeling belangenbehartiging van het Watersportverbond. Dit kan via belangenbehartiging@watersportverbond.nl. Samen met u verkennen wij het probleem en trachten in goed overleg tot een oplossing te komen.

Background