Stand van zaken maaien waterplanten

08 mei, 2017

Stand van zaken maaien waterplanten

De laatste jaren is er in ondiepe wateren in Nederland sprake van een enorme opmars van waterplanten. Deze planten zijn goed voor de waterkwaliteit, omdat ze de groei van algen tegengaan, en hebben een positief effect op de visstand en op de leefwereld van andere waterdieren. Maar deze waterplanten kunnen ook overlast veroorzaken. Om aan deze overlast wat te doen hebben Sportvisserij Nederland, HISWA, platform Waterrecreatie en het Watersportverbond besloten om dit grote probleem te tackelen. Hierbij, een overzicht van de stand van zaken met betrekking op de lopende zaken.

a. IJsselmeer en Randmeren
In januari van dit jaar hebben de provincie Noord-Holland, gesteund door provincie Flevoland, coöperatie Gastvrije Randmeren en gemeente Hoorn en de waterrecreatie partijen, waaronder het Watersportverbond, brieven gestuurd aan minister Schultz over de urgente waterplantenproblematiek in het zuidelijk IJsselmeergebied en op de Randmeren. Daarin is o.a. aandacht gevraagd voor een oplossing van de beperkte bereikbaarheid van jachthavens en de beperkte bevaarbaarheid van de randmeren en ondiepe delen van het Markermeer IJmeer. (Lees ook: Watersportverbond en partners watersector manen minister tot oplossen waterplantenproblematiek.

In een gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is door het rijk aangegeven dat een aanbod vanuit de gebruikers/regio voor het rijk noodzakelijk is om mee te werken aan een mogelijke oplossing. Voor 2017 heeft de coöperatie Gastvrije Randmeren haar achterban per brief gevraagd een extra financiële bijdrage te leveren om de waterplanten in de zomer 2017 te kunnen maaien. Deze brief is mede ondertekend door de waterrecreatie partijen, waaronder het Watersportverbond. Voor 2018 en de jaren daarna zullen alle betrokken partijen zich buigen over de vraag wie wat gaat doen. De provincie Noord-Holland zal bij deze gesprekken, waaraan ook het Watersportverbond zal deelnemen, als trekker optreden.

B. Kop van Overijssel
Op 20 juni as komen alle watersportverenigingen en jachthavens gelegen in de Kop van Overijssel bijeen om een oplossing te bedenken voor de overlast aan waterplanten. Deze bijeenkomst is een initiatief van het Watersportverbond. Over de uitkomsten van dit overleg zal verslag worden gedaan.

Background