Verslag Algemene Ledenvergadering European Boating Association

24 november, 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering-European Boating Association

Op 6 en 7 oktober 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van de European Boating Association (EBA) georganiseerd in Stockholm. Deze vergadering werd bijgewoond door Willem Dekker van het Watersportverbond. Lees zijn verslag van deze vergadering.

Bezoek aan Bosö Båt Klub op het eiland Lindingo
De EBA ALV begon met een bezoek aan deze vereniging vanwege de vastgestelde milieu belasting in jachthavens ten gevolge van het gebruik van Antifouling. De vereniging heeft 800 leden, een eigen jachthaven met zo’n 600 ligplaatsen en een open winterstallingsterrein voor zo’n 800 boten. In goed overleg met haar leden is in 2014 besloten om een eigen “borstelbaan” aan te schaffen waarbij de volgende randvoorwaarden zijn gesteld:

 • Er wordt geen antifouling verf meer aangebracht na de winterstalling;
 • Schepen met residu “harde” AF kunnen geborsteld worden;
 • Schepen met self polishing AF mogen niet geborsteld en niet meer afgespoten worden;
 • Leden krijgen een instructie voor het zelfstandig borstelen van hun eigen schip;
 • Na het afleggen proeve van bekwaamheid krijgen zij een eigen pas voor de bediening;
 • Leden betalen per borstelbeurt op basis van (energie) kostprijs op eigen pas;
 • Schepen uit andere havens kunnen gebruik maken van de installatie tegen een hoger tarief;
 • Geschikt voor motorjachten en zeil(kiel)jachten.

De doelstelling van het verenigingsbestuur is om in 2020 geheel vrij te zijn van verfproducten met schadelijke elementen voor het milieu. De ervaringen tot nog toe zijn zeer positief. De verenigingsleden hebben dit principe omarmd, het borstelen van een 10 meter boot duurt ongeveer 10 minuten en men borstelt gemiddeld eens in de 6 weken. Opgemerkt wordt dat deze haven in nagenoeg zoet water ligt en dat de leden veelal in de omgeving blijven (met 30.000 eilanden geen straf). Voor langere tochten op zout water is dit geen ideale oplossing; tenzij er een goede spreiding van borstelbanen komt.

Voor meer info zie: http://driveinboatwash.com/en/.

Antifouling en Exoten
In alle Oostzee havens, inclusief jachthavens, zijn grote hoeveelheden verontreiniging aangetroffen in de zeebodem en op de opstelplaatsen voor de winterberging. Dit geeft aanleiding tot een bijzondere kritische houding ten aanzien van het toekomstig gebruik van aangroei werende verf met biociden en/of metalen. De uitvoerende instantie van het Helsinki Verdrag, HELCOM, voert in de laatste maanden van dit jaar een onderzoek uit waarbij de pleziervaartuigen ook nadrukkelijk in beeld komen. Daarnaast is er vanuit de Kader Richtlijn Marien aandacht voor de introductie van niet inheemse soorten (exoten), waarbij het ballast water van scheepvaart de eerste bron van zorg is.

Echter met de huidige regelgeving zijn veel aangroei werende verfsoorten niet meer effectief en dus een bodem voor het mogelijk transport van exoten. Dit is aanleiding voor EBA om een Anti-Fouling werkgroep op te richten die de komende maanden gaat inventariseren welke richtlijnen er in de diverse landen gehanteerd worden om te komen tot een eenduidig advies.

Ledenverloop bij verenigingen
Veel EBA leden zien een terugloop van het aantal leden dat is aangesloten bij hun verenigingen. Grote uitzondering is de Royal Yachting Association (RYA), waarbij personen direct lid zijn van de organisatie en toegang hebben tot alle producten. Met name de opleidingen van de RYA zijn zeer gedegen en worden wereld wijd geaccepteerd. De vertegenwoordiger van het “Norges Seilforbund” gaf een presentatie met zijn visie op de veranderingen bij het eigendom van eigen jachten, waarbij een vergelijking werd gemaakt naar AirB&B en Carsharing.

De indruk bestaat dat jongere generaties geen belangstelling meer hebben voor het hebben van een eigen jacht; MAAR zich wel willen bekwamen in het varen met jachten om vervolgens te huren. Deze “schippers” zoeken geen plek bij “traditionele” verenigingen, worden niet vertegenwoordigd door EBA leden (wederom m.u.v. RYA) en worden dus ook niet bediend door de EBA. Dit ondanks het feit dat door EBA in 2011 een Yacht Chartering Guide is opgesteld. De discussie die volgde op deze presentatie werd bijzonder levendig, waarbij het bovenstaande beeld is bevestigd en afgesproken is dat we in de volgende ALV een aantal successen willen presenteren (best practices vanuit de EBA landen).

Fitness Check van EU Wetgeving voor natuurgebieden
Door de milieu deskundige van de RYA, die vergaderingen van de diverse EU werkgroepen bijwoont, werd meegedeeld

 • De Europese Commissie bestaande regelgeving niet zal aanpassen;
 • Het streven gericht is op een verbeterde implementatie;
 • Het opgestelde actieplan erop gericht is om versneld de beoogde natura doelstellingen te behalen.

Omdat tevens is vastgesteld dat er op zee nog belangrijke hiaten zijn in het opstellen van beheerplannen kan deze fitness check effect hebben op de aangewezen zgn Marine Protected Area’s. Voor Nederland kan dit een relatie hebben met de Kader Richtlijn Marien en het Beleidsplan Noordzee.

Kader Richtlijn Water (KRW) en Inland Waterways
De KRW streeft naar een zo natuurlijk mogelijke loop van waterwegen. Uitdaging voor EU landen is dat veel Inland Waterways gemodificeerde watergangen zijn. Dit vanwege bevaarbaarheid en waterafvloeiing. In juni is er een werkgroep vergadering in Brussel geweest met de nadruk op het bereiken van een Goed Ecologisch Potentieel voor deze wateren. Vanuit economisch belang staan de hoofdvaarwegen niet onder druk. Dit is echter geenszins het geval voor de secundaire vaarwegen , die juist interessant zijn voor de pleziervaart.

EBA uitgangspunt is dat bestaand gebruik moet worden gehandhaafd en dat verbetermaatregelen er op gericht moeten zijn dat passage voor plezier vaartuigen mogelijk blijft. Met name in Duitsland staat dit bij het zgn Blaues Band Concept onder druk. EBA zal een position paper opstellen voor het gewenste beleid t.a.v. het bevaren van deze waterwegen en voorleggen aan de Europese Commissie. Ter illustratie: tijdens de hierboven genoemde EU bijeenkomst werd door een Vlaamse overheidsvertegenwoordiger gesteld dat jachthavens verplaatst dienen te worden naar Industriegebieden om de druk op de natuur te verminderen!

Nieuwe Douane Code voor de EU (Union Customs Code UCC)
Deze UCC is op 1 mei 2016 van kracht geworden als vervanger van de bestaande douane regeling binnen de EU. De doelstelling is om een eenduidig document te hebben dat aantoont dat de juiste belastingen zijn betaald inclusief de btw. Tot nu toe kon bij het varen buiten de EU worden volstaan met het overleggen van een bewijs dat btw is betaald in het eigen land. Dat wordt met UCC niet langer geaccepteerd. Met deze UCC blijkt het echter niet mogelijk om bestaande schepen met een waarde groter dan 15.000 euro te voorzien van de gewenste documenten. Dit is een belangrijke hindernis bij het terugkeren in de EU na een tijdelijk verblijf buiten de EU. Het secretariaat van EBA is in contact met de Europese Commissie om dit probleem aan te kaarten.

UNECE –United Nations Economic Commission for Europe
De UNECE kent een werkgroep voor Inland Water Transport, waar EBA een “observer” status heeft. Onder Resolutie 40 zijn de afspraken voor het ICC vastgelegd. Alhoewel resolutie 40 een redelijke acceptatie kent is deze niet geratificeerd door EBA leden als Denemarken, IJsland, Spanje en Zweden. Tijdens deze EBA vergadering is het “position paper” voor ICC opnieuw beoordeeld en wederom door de leden vastgesteld. De Spaanse vertegenwoordiger bevestigde dat de Spaanse Autoriteiten alleen ICC’s accepteren die zijn uitgegeven door Ierland en het VK? De Europese Code voor Inland Waterways (CEVNI) ressorteert ook onder UNECE en bevat de basis voor de verkeersregels op Europese binnenwateren. Voorafgaande aan de EBA ALV is de vraag voorgelegd in hoeverre de EU Staten CEVNI revisie 5 hebben geïmplementeerd. Het BPR en RPR voldoen voor 100% aan de CEVNI.

CESNI -Comité Européen pour l’élaboration de Standards dans le domaine de la Navigation Intérieure
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft in juni 2015 een besluit aangenomen ter instelling van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (“CESNI”). Dit besluit bevordert en versnelt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de gebruikers van de vaarweg. EBA heeft de status van erkende organisatie bij CESNIES-TRIN.

European Standard for Technical Requirements for Inland Navigation
De vraag werd gesteld of het niet zinvol zou zijn om een EBA vertegenwoordiger bij ES-TRIN te hebben in verband met het toenemend aantal boten dat aan de technische eisen voor de binnenvaart moet voldoen en mede door de te verwachten toename van die eisen als gevolg van ontwikkelingen in de techniek. In 2016 werd door EBA een observer status verkregen. Voorgesteld is om EBA participatie in te vullen door vertegenwoordiger vanuitInland CCI of Secretariaat bijeenkomsten te laten bijwonen waar voor de pleziervaart relevante regelgeving aan de orde komt. Hiertoe zal vanuit de Inland CCI een overzicht van huidige knelpunten worden opgesteld.

Opvallende korte uitspraken:

 • ECOTAX -Frankrijk introduceert vanaf 1 Januari 2018 een belasting op nieuwe plezierjachten om het slopen van oude schepen mede te financieren. Daarbij aangetekend dat het recycling proces nog steeds verbetering behoeft om te voldoen aan de EU eisen voor de circulaire economie.
 • BREXIT –de mogelijke consequenties voor plezier vaartuigen op weg naar het VK worden door de RYA zorgvuldig gemonitord. Enige vorm van registratie zal van kracht worden waarbij gedacht wordt aan het verstrekken van “advance voyage data” om te voorkomen dat men zich slechts in een beperkt aantal havens kan melden.
Background