Watersportverbond aanwezig bij Deltacongres 2017

06 november, 2017

Watersportverbond aanwezig bij Deltacongres 2017

Het Nationaal Deltacongres wordt elk jaar door de deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, en allen die in het bijzonder zijn betrokken bij het Deltaprogramma, met elkaar te verbinden. Dit congres vind iedere eerste donderdag van november plaats.

Tijdens het Deltacongres kunnen de mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden die aan het Deltaprogramma werken de onderlinge banden aanhalen en kennis met elkaar delen. Dit jaar was het congres in Leeuwarden.

Vanuit het Watersportverbond waren enkele vrijwilligers uit de regioteams aanwezig om informatie te brengen en te halen en tot nieuwe inzichten te komen die kunnen worden gebruikt bij het behartigen van de belangen van de watersport. Met betrekking tot de Zuidwestelijke Delta bijvoorbeeld over de vaststelling van de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en in het IJsselmeergebied over onder andere het peilbesluit, de Afsluitdijk en de Markerwadden. 

Na een plenair deel met interessante sprekers werd in verschillende parallelsessies inhoudelijk doorgepraat over de thema’s van het deltaprogramma. Speciale aandacht was er voor het deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Bij de parallelsessie ‘DPRA: Hoe dan?’ was het dan ook volle bak. Maar ook was er veel aandacht voor de parallelsessie zoetwater, waterveiligheid en governance. In de parallelsessie over klimaatsverandering werd gesproken over de verschillende toekomstscenario’s en de zeespiegelstijging. De deelnemers van deze sessie waren het erover eens dat de media-meteorologen een belangrijke taak hebben bij de bewustwording van en de voorlichting aan inwoners van Nederland. 34 deelprogramma’s en partners presenteerden zich op de Deltaparade. De plek om elkaar te ontmoeten, informatie te brengen en te halen en tot nieuwe inzichten te komen.

Het achtste Deltaprogramma is op Prinsjesdag 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de begroting van het Deltafonds. De deltabeslissingen leiden tot een nieuwe manier van werken op drie terreinen: de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en een waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Het Deltaprogramma heeft vanaf 2010 stap voor stap toegewerkt naar de nationale kaders die nodig zijn voor de invoering van de nieuwe aanpak. Samen met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot voorstellen voor deltabeslissingen met een groot draagvlak:

Waterveiligheid: nieuwe aanpak voor de bescherming van mensen en economie tegen overstromingen;

Zoetwaterstrategie: nieuwe aanpak voor het beperken van watertekorten en het optimaal benutten van zoetwater voor economie en nutsfuncties;

Ruimtelijke adaptatie: nieuwe en gerichte aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling in bebouwd gebied;

Rijn-Maasdelta: structurerende keuzen voor waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta;

IJsselmeergebied: structurerende keuzen voor waterveiligheid en zoetwater in het IJsselmeergebied.

Background