Noordzeedagen 2017

17 oktober, 2017

Noordzeedagen 2017

Op 5 en 6 oktober 2017 vonden in Den Helder de Noordzeedagen plaats. Een jaarlijks terugkerend congres waar wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op de Noordzee, georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens deze conferentie stond de inrichting van de Noordzee tot 2030 centraal. Er waren meer dan 175 deelnemers die allen nauw (maar wel op verschillende wijze) betrokken zijn bij de ontwikkelingen. De tak waterrecreatie werd vertegenwoordigd door Dick Glasbergen (Watersportverbond) Bram Kruyt (Watersportverbond en Toerzeilers) en Theo Huisman (Toerzeilers en Platform Waterrecreatie).

Windparken

Tijdens het congres was er ruimschoots aandacht voor het onderwerp ‘windparken’. Voor de energietransitie zijn nog veel windparken vereist. Er komt een vervolgroutekaart Wind op Zee voor minimaal 7.000 Megawatt aan extra te bouwen windparken, vanaf 2024 tot en met 2030. Deze parken komen bovenop de al geplande 3.500 Megawatt uit de huidige routekaart van het energieakkoord. Niet uit te sluiten is, dat een nieuw kabinet het een en ander nog gaat versnellen. Het idee is dat ieder jaar een nieuw windmolengebied voor bieding beschikbaar komt. De planning is dat de ministerraad in mei 2018 de vervolgroutekaart bespreekt. De energietransitie verlangt een afweging tussen de gebruikers en leefbaarheid (herstel) van de Noordzee. Vertegenwoordigers van de waterrecreatie hebben hierbij hun stem kunnen laten horen om zo de belangen van de waterrecreatie te behartigen.  

De organisatoren beoogden een andere werkwijze dan tijdens eerdere Noordzeedagen: meer inbreng van de deelnemers leidend tot “De aanbevelingen van Den Helder”. Voor de waterrecreatie belangrijk, dat met het invullen en verdelen van de ruimtes in de Noordzee voldoende rekening gehouden wordt met de belangen van de watersporter. Daarom is het essentieel contacten te hebben met die groepen en vertegenwoordigers, die in de Noordzee hun claim op één of meerdere ruimtes hebben.

De drie vertegenwoordigers hebben zich verdeeld over de aangeboden sessies om bij verschillende thema’s bij te kunnen dragen, zoals aquacultuur, zeewierboerderijen en de Nationale omgevingsvisie (NOVI), kottervisserij, natuurinclusieve Wind op Zee, energievoorziening en de toekomst van de Noordzee. Bij deze laatste werden door het Ministerie van I&M in vier scenario’s de mogelijke spanningsvelden bij de verdeling van de beschikbare ruimte van de Noordzee geschetst. I&M baseert zich daarbij op het rapport ‘Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050’ van Waterrecreatie Advies uit september 2016. Theo Huisman is namens de waterrecreatie in gesprek met de opsteller van de scenario’s. Windparken worden namelijk aangemerkt als natuurgebieden.

Voorlopige conclusie van de drie vertegenwoordigers
De prioriteit ligt bij de bouw van windparken. Dat is leidend in de discussie en in het eindverslag. Andere gebruikers en natuurbeheer ( en -herstel) moeten zich aanpassen.

Bij diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat is nagevraagd hoe de actuele stand van zaken is met betrekking tot het doorvaarbesluit en wat nog de bottlenecks zijn. Daaruit bleek dat alle betrokkenen ervan uitgaan dat het besluit dat watersporters (onder bepaalde voorwaarden) door de Nederlandse windparken mogen varen nog steeds zal worden uitgevoerd.

Aanbevelingen
Windparken en de energietransitie zijn zich dominant aan het ontwikkelen. Natuurbeheer en gebruikers dienen zich te voegen. Waterrecreatie lijkt het ondergeschoven kind. Op alle terreinen is door de vertegenwoordigers aandacht gevraagd voor het internationale karakter, de unieke elementen van Nederland voor waterrecreatie, de toeristische aantrekkelijkheid, de EU Blue Strategy met waterrecreatie als één van de belangrijke pijlers voor de economische groei. In de eerste samenvattingen is nog weinig terug te vinden van onze inbreng. Wel zijn belangrijke contacten gelegd met beleidsmedewerkers. In december 2017 verschijnt het conceptrapport. Het is voor de Stichting Waterrecreatie Nederland (waar het Watersportverbond ook deel van uit maakt) van zeer groot belang op alle fronten aan de touwen te trekken. Aanbevolen wordt dan ook om de Regiegroep Noordzee snel bijeen te roepen, de deelnemers aan het Windparkoverleg (P. Paternotte en W. Dekker) bij het overleg van de regiegroep te betrekken en druk uit te oefenen op de beleidsmakers om waterrecreatie als belangrijke economische pijler op te nemen in de beleidsplannen.

 

Dit verslag is aangeboden door Dick Glasbergen en Bram Kruyt - Regioteam Noordzee. Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Noordzee van het Watersportverbond is hier te vinden. 

Background