Klimaatbestendige Water Aanvoer in de Lopikerwaard

05 februari, 2018

Klimaatbestendige Water Aanvoer in de Lopikerwaard

Henk Wuestman van het Regioteam Rivierengebied van het Watersportverbond was op 1 februari 2018 in Lopik aanwezig bij een voorlichtingsbijeenkomst van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het Hoogheemraadschap is de beheerder van de Lopikerwaard, gelegen tussen de Lek, de Vlist en de Hollandse IJssel. Het waterpeil in dit gebied wordt voortdurend gemonitord om water aan- en afvoer te kunnen regelen. Bij lage waterstand en ernstige droogte kan er door verzilting echter geen water meer worden ingelaten uit de rivieren, in dit geval bij gemaal De Koekoek. Dit is van belang voor de gehele zoetwater huishouding van west Nederland.

Het waterschap heeft nu een nieuw Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) project gestart om meer zoet water in de polder te laten doorstromen, c.q. vast te houden. Daartoe is gekozen voor de variant dat een verdubbeling van de inlaat beoogt tot 15 m3/sec.

De maatregelen die in 2020 afgerond dienen te worden, zijn onder meer:

  • Verbreding en verdieping van de aanvoer-watergangen
  • Verbreding van doorgangen van fiets- en landbouwbruggen
  • Verhogen van het waterpeil
  • Aanleg van automatische stuwen
  • Aanpassing van gemalen

Voor waterrecreatie hebben deze maatregelen, bij normale waterstanden, geen nadelig effect, daar er in dit gebied alleen van kanoroutes gebruik kan worden gemaakt. Henk heeft met een vertegenwoordiger van de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) dan ook vastgesteld en aan het Hoogheemraadschap teruggekoppeld voor de kleine watersport geen bezwaren tegen genoemde maatregelen te zien. Vooralsnog lijken de ingrepen van het waterschap dan ook geen verdere betrekkingen te hebben voor de watersport of het Watersportverbond.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Rivierengebied van het Watersportverbond is hier te vinden.

Background