Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

De laatste tijd steekt het principe van profijtbeginsel (de gebruiker betaalt) weer zijn kop op in het maatschappelijk debat. De Rijksoverheid is het laatste decennium drukdoende centrale taken over te hevelen naar decentrale, lagere overheden. Dit proces geschiedt vaak zonder het overhevelen van de financiële middelen die met deze taken samenhangen. Het kan daarom zo maar zijn dat lagere overheden van mening zijn dat zij die het water voor recreatie gebruiken daarvoor moeten betalen. In een recent verleden toonde het Watersportverbond zich geen voorstander van het invoeren van enige vorm van vaarbelasting. Maar als deze onontkoombaar zou blijken te zijn, was het Watersportverbond van mening dat dit geïnde belastinggeld in een soort fonds zou moeten (toentertijd Blauwfonds genoemd), waaruit alleen zaken bekostigd konden worden de waterrecreatiesector betreffend (beschoeiingen, baggeren etc.).

Deze discussie over een vaarbijdrage wordt dit jaar (2016) opnieuw binnen het Watersportverbond gevoerd.

Background