Nieuwe duurzaamheidsregeling voor sportclubs: wees voorbereid

07 september, 2015

Nieuwe duurzaamheidsregeling voor sportclubs: wees voorbereid

De Ecotaks-regeling voor sportverenigingen verdwijnt. Per 1 januari 2016 komt er een nieuwe regeling voor in de plaats: de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen en –stichtingen om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen.

Op basis van de Ecotaks-regeling konden verenigingen en stichtingen jaarlijks een deel van de betaalde belasting over energiekosten terugvragen. Die teruggave was een welkom extraatje, maar had wat de overheid betreft ook een ongewenst effect. De grootste energieverbruikers konden immers rekenen op de hoogste vergoeding. De huidige regering meent echter dat juist sportverenigingen en -stichtingen die het meest investeren in een duurzaam energiebeleid en energiebesparende maatregelen beloond moeten worden voor hun inspanningen. 

Daarom heeft het ministerie van VWS, samen met het ministerie van EZ, de ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ ontwikkeld. Hiermee kunnen sportverenigingen en -stichtingen een percentage van de investeringen in energiebesparing en verduurzaming terugvragen in de vorm van een subsidie. De ministeries hebben hiervoor een budget van € 6 miljoen per jaar beschikbaar. Bovendien zullen zij op termijn de financiële vruchten plukken van hun energiebesparende maatregelen door een verlaging van de energierekening. 
Een aantal kenmerken van de nieuwe regeling:
- Alleen voor verenigingen die bij NOC*NSF (sportbond) zijn aangesloten;
- Beschikbaar bedrag: EUR 6 miljoen per jaar (volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt);
- Minimaal te investeren bedrag: EUR 3.000,-.;
- Maximaal aan te vragen subsidiebedrag per vereniging per jaar: EUR 125.000,-
- Subsidiepercentage: sportverenigingen kunnen 30% van hun investering terugvragen, sportstichtingen 15%.


Kijk voor specifieke informatie over de regeling op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties. Uiteraard kunt u ook terecht bij de verenigingsondersteuners van het Watersportverbond via vereniging@watersportverbond.nl. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Sportverenigingen en -stichtingen kunnen van 4 januari 2016 tot en met 31 december 2019 aanspraak maken op de subsidie. De subsidieaanvragen kunnen, op basis van een aantal voorwaarden, digitaal worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij beoordelen de aanvragen en kennen deze eventueel toe. 

Lenen met een borgstelling van Stichting Waarborgfonds Sport 
Niet alle verenigingen zullen voldoende geld beschikbaar hebben om duurzame investeringen zelf te bekostigen. Verenigingen of stichtingen die voor een deel van de investering een bancaire lening willen afsluiten komen terecht bij een bank. De bank zal om een borgstelling vragen, zodat zij zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan voor de bij een sportbond aangesloten verenigingen veelal een volledige borgstelling verstrekken voor deze lening. Kijk voor meer informatie op de website van SWS: www.sws.nl/sws-duurzaam/subsidieregeling. Voordat een borgstelling wordt toegekend wordt door SWS getoetst of de aanvrager voldoende in staat zal zijn om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen van de aan te vragen lening.

Background