BOSA subsidie, ook baggeren subsidiabel

11 april, 2019

BOSA subsidie, ook baggeren subsidiabel

Vanaf 2 januari 2019 kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de BOSA subsidieregeling. Wat is de tussenstand en wat is nu wel én niet subsidiabel? Het Watersportverbond volgt de ontwikkelingen voor de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) op de voet, doet suggesties en deelt ervaringen tijdens bijeenkomsten met het ministerie van VWS.

Wat wel/niet subsidiabel?
Lange tijd was het onduidelijk wat wel en niet binnen de regeling viel. Zo ook hoe het ministerie om zou gaan met de verdeling motorboten/zeilboten (boten wel/niet geschikt voor de sport). In principe is de algemene regel: De investering of kosten zijn subsidiabel voor dat deel dat ten goede komt aan de sport. En over dat bedrag mag niet ook een btw aftrek plaatsvinden.

Dit overzicht (zie pagina 4 van document) geeft een idee welke kosten wel of niet worden gesubsidieerd.

Voor kosten met gemengd gebruik motorboten/zeilboten (zoals van steigers of het clubgebouw) is in principe alleen het deel dat ten goede komt aan de sport (aandeel boten geschikt voor de sport) subsidiabel.

Baggeren
Het Watersportverbond heeft de kosten voor baggeren van een haven aan het Ministerie voorgelegd en deze valt positief uit. De kosten voor het baggeren van de haven (=onderhoud) zijn subsidiabel indien het uitdiepen van de haven noodzakelijk is voor de toegankelijkheid voor boten die geschikt zijn voor het beoefenen van de sport (m.n zeilboten). In principe is zelfs 100% van de baggerkosten subsidiabel wanneer het baggeren alleen voor zeilboten nodig is.

NB. Voor verenigingen met alleen motorboten (geen SBI code 93.1) in de haven is deze (sport) subsidieregeling niet van toepassing, dus ook niet voor baggerwerkzaamheden.

Omvang subsidiepot
Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Per 5 april 2019 is er volgens DUS-I voor ongeveer €44 miljoen aangevraagd. De komende maanden zal dit bedrag nog gaan oplopen. De verwachting is dat na 1 april 2019 DUS-I de eerste toekenningen voor subsidie zal verlenen.

Reacties
Over het algemeen zijn bestuurders positief over de regeling in zijn geheel. De afhandeling van de aanvragen door DUS-I wordt als goed ervaren. Graag horen wij de plannen van uw vereniging en wat uw ervaringen zijn met de regeling, via vereniging@watersportverbond.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen via de telefoonlijn (070 3405566) bij de uitvoerder van de regeling DUS-I en op onze webpagina over de BOSA subsidie.

Background