Notitie Schoon (zwem)water Emissie Beheerplan Wetterskip Fryslan

20 december, 2016

Notitie Schoon (zwem)water Emissie Beheerplan Wetterskip Fryslan

20 december 2016 - Op 19 december 2016 was een vergadering gepland bij Wetterskip Fryslan over het door het waterschap opgestelde Emissie Beheerplan. Hierin worden emissies en bronnen genoemd van vervuiling vooral door toiletwaterlozingen. De recreatievaart wordt gezien als één van de bronnen.

De verantwoordelijk bestuurder van het waterschap is van mening dat wellicht maatregelen getroffen kunnen worden om de door recreatievaart veroorzaakte emissies te beperken.

Helaas ging de vergadering wegens ziekte van de initiatiefnemer niet door.

Van de gelegenheid is evenwel door de directeur Marrekrite, een Fries recreatieschap, aangegeven dat gedeputeerde, mevrouw Sietske Poepjes, heeft besloten dat het vroegere “Vuilwateroverleg” een nieuwe start moet krijgen. Bij beëindiging van het Friese Meren Project, waaraan ook het vuilwateroverleg was gekoppeld, is dat overleg ook gestopt. De provincie stelde geen menskracht en middelen meer beschikbaar.

Nu dus een herstart, ondersteunt op bestuurlijk niveau, en met denk ik ook ambtelijke menskracht.

Voorts zijn de betrokken gemeenten en de provincie eens dat het recreatieschap Marrekrite middelen mag inzetten, die eerder waren overgebleven in project Friese Meren.

Dat heeft ertoe geleid dat Marrekrite een plan van aanpak heeft opgesteld.

Voorstel:

1. Alle watersportkernen krijgen een innamepunt vuilwater (naast de al aanwezige punten in de jachthavens);

2. Ondersteunende systemen worden aangebracht in de vorm van autarkische inname en zuiveringspunten op 12 toplocaties in buitengebied;

3. De vuilwaterboot vaart nog 2 jaar in de weekenden en in hoogseizoen (vooral als campagnemiddel).

Op langere termijn wordt ook voorzien in een of meer innamepunten voor de grote scheepvaart en chartervaart.

Op nog weer langere termijn wil, De Marrekrite toilethokjes bouwen op of nabij door hun te onderhouden steigers in het buitengebied. Toegang kan verkregen worden via een app, via welke weg ook een kleine onkostenvergoeding kan worden geheven om te voorzien in noodzakelijk onderhoud en schoonmaak. Op deze wijze tracht men het “wild poepen” op eilandjes te voorkomen.

Verder is nog aandacht gevraagd voor het aanstaande Besluit Activiteiten Leefomgeving, dat waarschijnlijk omstreeks maart 2017 (in concept) verschijnt. Vanuit waterschap hoopt men op een handhaafbaar stelsel van regels, al is de realiteitszin bij waterschap aanwezig dat zoiets een te hoge verwachting zal zijn. Men verwacht dat het stelsel blijft zoals het is.

Volgend jaar meer als er weer een Overleg Vuilwater wordt uitgeschreven. (Datum volgt)

Background