Meer vaarroutes voor sloepen in Noord-Holland

07 april, 2017

Meer vaarroutes voor sloepen in Noord-Holland

Het Watersportverbond zet zich in voor alle vormen van watersport, dus ook voor de groeiende groep sloepvaarders. Het regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond houdt ook deze groep en haar belangen in de gaten. Zo is de provincie Noord-Holland, met wie het regioteam regelmatig om de tafel zit, op zoek naar projecten die de bestaande sloepennetwerken in de provincie kunnen verbeteren en uitbreiden. Hiervoor is € 200.000 subsidie beschikbaar.

De provincie Noord-Holland wil haar positie als belangrijke waterrecreatieprovincie graag behouden, maar ook vanuit economisch en maatschappelijk belang versterken. Hiervoor zijn goede en voldoende vaarroutes erg belangrijk. Een sloepennetwerk is een netwerk van vaarroutes. Er zijn al verschillende sloepennetwerken in de provincie, maar Noord-Holland is van plan deze zowel uit te breiden als te verbeteren.

Duurzaamheid is een bijzonder aandachtspunt bij de subsidieregeling. Voorzieningen die bijdragen aan het faciliteren en stimuleren van het elektrisch varen zoals de aanleg van oplaadpunten en voorzieningen voor vaarroutes voor elektrische vaartuigen, zogenoemde electric only-routes komen voor subsidie in aanmerking. De regeling biedt subsidie voor voorzieningen langs de routes, zoals aanlegsteigers en routebebording. Er kunnen bijzondere locaties zijn die niet direct aan een route liggen, maar die voor de waterrecreant wel een aantrekkelijke vaarbestemming kunnen zijn. Zulke locaties die voor hun (water)bereikbaarheid verder wel afhankelijk zijn van de sloepenroute hebben een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van het netwerk. Investeringen in voorzieningen op die locaties kunnen ook subsidie krijgen.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Noord-Holland is te vinden op www.watersportverbond.nl/verenigingen/in-mijn-regio/regio-noord-holland 
Background