Heukensfeldt Jansen benoemd tot Erelid tijdens de Algemene Ledenvergadering

17 april, 2018

Heukensfeldt Jansen benoemd tot Erelid tijdens de Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 16 april vond in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken de Voorjaarsvergadering plaats. De avond werd ingeleid door Harry Wagemakers. Hij stond stil bij het recentelijk overlijden van Paul Kessels en Klaas Plaatje. Beide heren hebben zich vele jaren actief ingezet voor de watersport. Met een moment van stilte werden Kessels en Plaatje herdacht.

Jaarverslag 2017
Na de inleiding en de goedkeuring van de notulen van de najaarsvergadering stond het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 op de agenda. Penningmeester Peter de Jong gaf een toelichting op de Jaarrekening, die fors positiever uitpakte dan begroot. Dit hogere resultaat zal deels toegevoegd worden aan het vermogen en het overige deel vormt bestemmingsreserve. De Controleraad is tevreden met de gang van zaken en ziet verbetering in het model dat in 2017 gehanteerd is. Zij stemt in met de besteding van het resultaat en adviseert de Ledenvergadering de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren.

Uit de zaal werden enkele zorgen geuit over de wijze waarop het resultaat verdeeld zal worden. Op de vraag welke maatregelen genomen worden om op de lange termijn de continuïteit te kunnen waarborgen, antwoordde De Jong dat zeker tot aan 2020 het weerstandsvermogen zal worden versterkt. Daarnaast gaf hij aan dat het bestuur het ook zeker belangrijk acht om te blijven investeren en activiteiten te organiseren voor de aangesloten verenigingen en watersporters en benadrukte hij dat de bestemmingsreserve niet gelijk in 2018 volledig besteed zal worden. Na het beantwoorden van de vragen werden het Jaarverslag en de Jaarrekening van 2017 goedgekeurd. 

Begroting 2018
De herziene Begroting 2018 werd gepresenteerd, welke nagenoeg gelijk is gebleven. De Jong sprak het voornemen uit dat in het vervolg de begroting tijdens de Najaarsvergadering vastgesteld wordt. Mochten er substantieel wijzigingen nodig zijn, worden deze teruggebracht naar de Voorjaarsvergadering. De Controleraad verwacht dat deze werkwijze beter zal werken dan de huidige, waar pas laat in het jaar de begroting definitief wordt vastgesteld. De Begroting 2018 is goedgekeurd door de Ledenvergadering.

Doelgroepgerichte benadering
Het Watersportverbond werkt aan een betere herkenbaarheid onder haar achterban door middel van een doelgroepgerichte benadering. Hiervoor wordt gewerkt aan platforms per tak van sport, waarin sporters uit die tak plaatsnemen met rechtstreekse vertegenwoordiging in het bestuur van het Watersportverbond. 

Inmiddels zijn de platformen Kano en Motorbootvaren functioneel. Doel is om in 2018 ook de andere platforms operationeel te krijgen waar momenteel aan wordt gewerkt. Op de Ledenvergadering werden de uitgangspunten van de platforms toegelicht. Onderstaande afbeelding laat de platformstructuur gezien, zoals gepubliceerd in het Beleidsplan 2017+. 

Herkenbare meerwaarde
Volgende punt op de agenda was de stand van zaken van de werkgroep herkenbare meerwaarde. Jan Stelwagen, bestuurslid Dienstverlening, keek terug op de aanleiding van het opzetten van deze werkgroep en de opdracht die de werkgroep heeft meegekregen. De werkgroep onderzoekt welke meerwaarde verenigingen en het Watersportverbond hebben en kunnen creëren voor de recreatieve watersporter. De resultaten van dit onderzoek worden in het Jaarplan en de Begroting voor 2019 meegenomen.

Michel Roche, voorzitter van de werkgroep, lichtte het plan van aanpak toe. De eerste fase staat vooral in het teken van informatie ophalen waarvoor met verschillende partijen wordt gesproken. Er kwamen verschillende suggesties uit de zaal van partijen waar mee gesproken kan worden. De suggesties werden door Roche met enthousiasme ontvangen, die aangaf deze suggesties mee te nemen.

Den Haag: de ultieme bestemming van de Volvo Ocean Race
In juni finishen de boten van de Volvo Ocean Race voor het eerst in Nederland: Den Haag. Gerd-Jan Poortman, ambassadeur van de Finish in Den Haag, nam de aanwezigen mee in de race en het programma in Den Haag. De aankomst belooft voor de zeilers en de tienduizenden mensen een onvergetelijk sportmoment te worden. Wil je meer weten over de Finish? Bezoek dan www.volvooceanracedenhaag.nl.

Benoemingen bestuur
Er vinden een aantal verschuivingen plaats in het bestuur. In de afgelopen maanden is er gesproken met verschillende kandidaten voor de rol als voorzitter van het Watersportverbond. Overgebleven kandidaat was Harry Wagemakers. Bij acclamatie werd hij deze Ledenvergadering benoemd als voorzitter van het Watersportverbond. Jan Stelwagen zal zal de functie van secretaris voorlopig waarnemend op zich nemen, tot de functie bij de najaarsvergadering formeel wordt opengesteld. Verder zijn Frank van den Wall Bake en Peter van Arkel herbenoemd als bestuurslid. 

Jan Berent Heukensfeldt Jansen benoemd tot Erelid
Vervolgens werd Jan Berent Heukensfeldt Jansen gevraagd de zaal even te verlaten. Waarop Harry Wagemakers aan de Ledenvergadering voorstelde om Jan Berent te benoemen tot Erelid van het Watersportverbond. Om waardering te uiten voor de jarenlange inzet als voorzitter van het Watersportverbond. In deze 4,5 jaar wist hij het Verbond financieel weer stabiel te maken, heeft het vertrouwen met de achterban hersteld en is de discussie gestart over herkenbare meerwaarde. Dit voorstel werd met applaus ontvangen. Jan Berent zag dit niet aankomen en bedankte de aanwezigen voor de energie, enthousiasme en de manier waarop samen de watersport vertegenwoordigd is in de jaren dat hij actief was als voorzitter.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag werd de vraag gesteld wat er staat te gebeuren in de Olympische cyclus en wat dit betekent voor de investeringen in topsport. Er vindt een gamechange plaats bij World Sailing, veel sporten innoveren maar zeilen blijft daarbij achter. Het Watersportverbond zoekt verbinding met andere landen en zoeken samen consensus over hoe de stemming in de council moet verlopen. 

Tot slot blikt erelid Gwen Dudok van Heel kort terug op de besproken zaken en wenst zij Harry veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. Waarna bezoekers weer huiswaarts keren.

Background