Penningmeesters, let op: fiscale veranderingen 2019

17 januari, 2019

Penningmeesters, let op: fiscale veranderingen 2019

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal fiscale maatregelen van kracht geworden die wij voor u hebben verzameld en waar wij u op willen wijzen. Het betreft de verruiming van de btw-vrijstelling, een aanpassing van de vrijwilligersvergoeding en het kantineforfait en een nieuw termijn voor teruggaaf BTW.

Verruiming van btw-vrijstelling

Na de uitgebreide wijziging rondom BTW-vrijstelling in 2017 is er per 1 januari 2019 een verruiming van de btw-vrijstelling. Ter compensatie is de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) in werking getreden. Wij hebben hierover reeds 3 themabijeenkomsten georganiseerd waar wij u informeerden over de verruiming en de nieuwe subsidieregeling.

Voor watersportverenigingen houdt de verruiming per 1-1-2019 in: Ook verhuur van ligplaatsen, aan niet-leden (passanten), zijn btw-vrijgesteld, mits de boten geschikt zijn voor de sport.

Vrijwilligersvergoeding omhoog

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Tot 2019 was deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Daarnaast wordt de door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding verhoogd naar € 5. Kijk hier voor alle vrijwilligersvergoedingen.

Onder de belastingvrije vergoeding valt ook betaling in natura, zoals een winddicht jasje. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de vereniging betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel onderkent het kabinet het grote belang van vrijwilligers voor verenigingen.

Lees hier meer over vrijwilligers en personeel >>

Forfaitair kantinetarief naar 13%

In verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% is het forfaitair tarief voor sportkantines per 1 januari 2019 verhoogd van 11,5% naar 13%. Sportorganisaties met ontvangsten voor fonds wervende leveringen – met inbegrip van de kantineomzet - hoger dan € 68.067 per jaar moeten hierover btw afdragen. De kantineontvangsten van de kantine in beheer van de vereniging kwalificeren voor de btw ook als fonds wervende leveringen. In plaats van de btw over de kantineontvangsten te splitsen in omzet laag en omzet hoog tarief is goedgekeurd dat sportorganisatie het aandeel kantineontvangsten (zowel de leveringen normaal belast met 9% als die met 21% - alcoholische dranken) desgewenst belasten met 13% btw.

Termijn voor teruggaaf btw

Een teruggaaf van btw wordt gevraagd via een aangifte. Heeft een belastingplichtige geen uitnodiging tot het doen van aangifte ontvangen, dan kan hij de inspecteur verzoeken om hiertoe alsnog te worden uitgenodigd. Tot 1 januari 2019 gold voor dit verzoek geen formele termijn. Met ingang van 1 januari 2019 is dit gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 moet een belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan, om een uitnodiging vragen tot het doen van aangifte.

Met de volgende overgangsregeling: Er geldt tot 1 juli 2019 nog een overgangsregeling. Wanneer een recht op teruggaaf voor 1 januari 2019 is ontstaan, kan een aanmelding voor een BTW nummer (formeel: het verzoek te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte) tot 1 juli 2019 nog worden gedaan (en is dan nog op tijd).

Background