Visiedocument goedgekeurd tijdens Algemene Ledenvergadering

30 mei, 2019

Visiedocument goedgekeurd tijdens Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond hebben de verenigingsbestuurders van de aangesloten watersportverenigingen het visiedocument ‘Watersport, Blik Vooruit’ goedgekeurd. Het bestuur en de werkorganisatie kunnen, samen met de leden en partners, aan de slag met de uitvoering van het document.

De avond in het Postillion Hotel Utrecht-Bunnik werd ingeleid door Theo Velsing. De vertrekkend voorzitter van KZ Oostergoo is bijna 40 jaar betrokken geweest in de watersport en trouw bezoeker van de Algemene Ledenvergadering. Velsing blikte op geheel eigen wijze terug op de jaren bij zijn vereniging en de ledenvergaderingen van het Watersportverbond. Het bestuur dankte Velsing voor zijn jarenlange inzet voor de sport en KZ Oostergoo en wenste zijn opvolger (Boele Staal red.) veel succes. Vervolgens stond voorzitter Harry Wagemakers stil bij het overlijden van Lammert van der Meulen. De kanosport lag Lammert nauw aan het hart. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet voor met name het toervaren, de Nederlandse Kanobond en kanovereniging Jason in Krommenie. Met een moment van stilte werd Lammert, in aanwezigheid van zijn vrouw en dochter, herdacht. Het Watersportverbond wenst de familie veel sterkte toe.

Jaarverslag en jaarrekening

Een belangrijk onderdeel van de voorjaarsvergadering is de goedkeuring van het jaarverslag en jaarrekening van 2018. Uit de zaal kwamen enkele vragen over huisvestings-, bestuurs- en personeelskosten. De vragen werden beantwoord of opgevolgd bij de notulen. Aansluitend adviseerde de controleraad de leden het jaarverslag en jaarrekening goed te keuren. De leden stemden hiermee in.

Visiedocument

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2018 hebben de leden gevraagd om tot concrete acties te komen met het oog op de toekomst. Het bestuur en de werkorganisatie hebben de afgelopen maanden benut om op te halen wat er leeft bij onze achterban. Als leidraad hiervoor zijn de adviezen uit het rapport van de werkgroep Herkenbare Meerwaarde gehanteerd. Net als de vele gesprekken met onze leden tijdens de gewestelijke bijeenkomsten eerder dit jaar. Het visiedocument ‘Watersport, Blik Vooruit’ geeft richting aan koers en geeft invulling aan de adviezen en gesprekken.

Het visiedocument dient als paraplu voor het beleid en de werkzaamheden van het Watersportverbond, maakt keuzes en schept de noodzakelijke voorwaarden. Tijdens het informatief uurtje hebben voorzitter Harry Wagemakers en directeur Arno van Gerven het visiedocument nader toegelicht, waardoor de leden tijdens de ALV direct de gelegenheid krijgen om te reageren. De reacties waren positief en het document is met belangstelling gelezen. De algemene reactie luidde: de eerste stappen zijn gemaakt richting concrete doelen en acties, nu de uitwerking.

Gewestelijke indeling

Uiteraard zijn er ook kritische vragen over het document. Zo werd er verduidelijking gevraagd over de gewestelijke indeling en of dit ten koste gaat van de 16 regio’s en teams. Met de gewesten willen we de live-communicatie vanuit organisatie en bestuur dichter bij de leden vormgeven. Het is tevens het niveau waarop we de kennisuitwisseling en samenwerking tussen verenigingen willen stimuleren. De 16 regio’s en teams blijven in de structuur bestaan, maar hoe de regioteam en de gewestelijke indeling zich gaan verhouden zal nader uitgewerkt worden.

Benoeming bestuur

Een ander onderwerp op de ALV-agenda was de benoeming van twee bestuursleden. De tijdelijk secretaris Jan Stelwagen wordt deze avond officieel benoemd tot secretaris en Stefan Koper treedt tot het bestuur toe als bestuurslid recreatie met de aandachtsgebieden boardsports en kano. Na de benoemingen namen de overige bestuursleden het woord om de actualiteiten in hun portefeuille toe te lichten aan de zaal. Stapsgewijs nemen ze de verenigingsbestuurders mee in de laatste stand van zaken, lopende projecten en ambities.

Zoektocht naar sponsor

Een terugkerend onderwerp deze ALV was de zoektocht naar een nieuwe (hoofd)sponsor. Hoe verloopt de zoektocht en wat zijn de plannen indien er geen nieuwe sponsoren worden gevonden voor 2021 en verder? Het bestuur gaf inzicht in de acties en denkt in scenario’s. “Kent u iemand met connecties en een passie voor watersport of heeft u een idee? Laat het ons weten” luidde het verzoek van de voorzitter.

Tot slot blikte erelid Gwen Dudok van Heel kort terug op de besproken zaken. De najaarsvergadering van het Watersportverbond wordt gehouden op 14 december 2019.

Background