Wedstrijdsport - Kan het beter? Het moet in ieder geval anders!

Licenties, meet- of ratingcertificaten zijn noodzakelijk voor een goed verloop van (het organiseren van) wedstrijden. De (kosten)structuur en procesgang van de wedstrijdsport kan en moet echter beter en efficiënter ingericht worden.

9 september 2019

Licenties, meet- of ratingcertificaten zijn noodzakelijk voor een goed verloop van (het organiseren van) wedstrijden, maar de (kosten)structuur en procesgang van de wedstrijdsport kan en moet beter en efficiënter ingericht worden.


De problemen met de huidige opzet komen naar voren op verschillende gebieden:

 • Deelnemers: Vaak is het onduidelijk waar men aan moet voldoen. De regelgeving is immers niet eenduidig vastgelegd en moet uit verschillende documenten worden gehaald. Ook is het voor deelnemers niet altijd zeker of ze de benodigde documenten nu wel óf niet bezitten.
 • Organisatoren: De verplichting vanuit de Regels voor het Wedstrijdzeilen om wedstrijddocumentatie te controleren komt bovenop de taak van het organiseren van de wedstrijden en neemt (te)veel tijd in beslag o.a. vanwege de eerdergenoemde onduidelijkheid bij deelnemers.
 • Watersportverbond: (controle op) Handhaving op de regels is vrijwel onmogelijk, waardoor inkomsten niet gerealiseerd worden. De kostprijs van de diensten wordt hierdoor hoger dan wanneer iedere deelnemer conform de regels afdraagt. Tevens bevat het huidige proces een grote mate van handmatig (maat)werk, wat nodig is om vragen te beantwoorden of verschillen per klasse/sport uit te voeren. De tijd die hiermee gemoeid is kost uiteraard mankracht en dus ook weer geld, waardoor wederom de diensten van het Watersportverbond duurder zijn dan strikt noodzakelijk.

Daar komt nog bij dat de sporter veelal lid is van een aangesloten vereniging en zijn jaarlijkse afdracht aan het Watersportverbond via die vereniging betaalt. Zijn afdracht voor het varen van wedstrijden moet hij echter rechtstreeks aan het Watersportverbond voldoen, terwijl men uiteindelijk toch ‘namens een vereniging’ deelneemt aan een wedstrijd.

Het moet dus efficiënter qua uitvoering en om dat mogelijk te maken willen en moeten we naar de huidige regelgeving kijken.


De uitgangspunten zijn:

 • Simpel
 • Transparant
 • Controleerbaar

We willen de sport toegankelijk (betaalbaar) en eerlijk houden. Om dit te bereiken moet het Watersportverbond toch kosten maken en zijn er dus ook inkomsten nodig. We moeten kijken waar deze inkomsten gegenereerd kunnen worden.


Waarom hebben we die documentatie nodig?

 • Documentatie over boten: Wedstrijden varen we in een type boot, een klasse. Deze klassen kennen voorschriften en daaraan moet worden voldaan. Zo staat er in de regels voor de ORC-klasse dat een grote hoeveelheid gegevens van het schip moet worden vastgelegd, zodat er uiteindelijk een rating bepaald kan worden. Voor een eenheidsklasse als de Optimist moeten de maten van de boot gecontroleerd en vastgelegd worden door de Nationale Autoriteit (Watersportverbond). Daartegenover staat een Laser of Hobie 16, voor welke boten de fabriek de waarborg afgeeft dat de boot voldoet aan de regels. De voorschriften kunnen dus voor iedere klasse anders zijn vastgelegd in de klassenvoorschriften. De klasse bepaalt dus welke documenten er nodig zijn voor een boot en daar waar wij betrokken zijn moeten we de meest efficiënte (en goedkoopste) methode uitvoeren die we kunnen bedenken.
 • Documentatie over mensen: Namens de overheid, met name ook NOC*NSF alsmede World Sailing ligt er een verplichting om deelnemers/sporters vast te leggen. Dit i.v.m. het handhaven van (seksuele) intimidatie regels, anti-doping wetgeving en anti-betting & corruption regelgeving. Dit is de basis van de licentiestructuur. Tevens stellen de klassenorganisaties of (aangesloten) verenigingen veelal dat lidmaatschap verplicht is om mee te doen aan evenementen. Let wel dat de hoeveelheid geregistreerde (wedstrijd)sporters ook weer een rol speelt bij het aantrekken van subsidies. Dus hoe meer mensen zich correct registreren, des te meer geld er niet van de sporters zelf hoeft te komen.
 • Documentatie over zeilen: Net als boten, is het belangrijk dat zeilen duidelijk herkenbaar zijn als “conform de klassenvoorschriften”. Daarom worden eenheidsklassen stickers of meetformulieren in de zeilen geplakt, veelal direct door de zeilmaker. Ook dit wordt door de klassenregels bepaald.


Waarom vragen we überhaupt geld voor die documentatie?

 • Het uitgeven en registreren van de documentatie kost uiteraard geld. Er moeten immers systemen ingericht worden en mensen ingehuurd om alles bij te houden.
 • Daarnaast worden er kosten gemaakt om de vele vrijwilligers die nodig zijn bij evenementen op te leiden, zodat wedstrijden ook door gekwalificeerde mensen georganiseerd kunnen worden. Denk hierbij niet alleen aan de wedstrijdleider of het jurylid, maar ook de meter of klassencontroleur en de mensen op het Race Office en in de boeienboot. En dit moet ook weer worden vastgelegd.
 • Vrijwilligerswerk wordt gefaciliteerd (denk aan vergaderruimte en onkostenvergoedingen, secretariële ondersteuning), waardoor er bijvoorbeeld een Zeilraad, een Reglementen Commissie, een Technische Commissie Wedstrijdzeilen en afvaardigingen naar internationale organisaties zijn.
 • Ook besteden we tijd en geld aan het optimaliseren van systemen en dienstverlening. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de (meerjaren-) wedstrijdkalender, regelgeving, Watersporttest, Tendrr en juridische kennis inzake AVG.
 • En last but not least, levert het Watersportverbond voor daartoe in aanmerking komende klassen de nationale kampioenschap wimpels en medailles.


Wat overwegen we nu om anders te gaan doen?

 • Metingen, certificaten en zeilnummers voor boten zullen enkel nog conform de klassenvoorschriften worden uitgevoerd of uitgegeven. We zullen dus niet per definitie ieder jaar kosten in rekening brengen voor een certificaat(verlenging). Enkel als dit volgens de klassenvoorschriften zelf nodig is, zal er een nieuw certificaat uitgegeven/aangevraagd en betaald moeten worden.
 • Zo min mogelijk werken met fysieke documenten en post. Waar mogelijk wordt alles digitaal afgehandeld. Wedstrijdlicentie passen worden niet meer aangemaakt en verstuurd. Certificaten zijn, voor zover toegestaan, enkel nog digitaal beschikbaar. Deze informatie is al online (ook via mobiele telefoon) toegankelijk via MijnWatersportverbond. Is er geen user id of wachtwoord bekend? Een korte mail aan wedstrijdsport@watersportverbond.nl is voldoende.
 • Een wedstrijdlicentie wordt verplicht voor alle opvarenden. De bemanningslicentie komt te vervallen:
  • Hierop zijn de volgende uitzonderingen mogelijk:
   • Deelnemers aan verenigingswedstrijden (wedstrijden uitgeschreven enkel voor leden van één, bij het Watersportverbond aangesloten, vereniging);
   • Deelnemers die aan maximaal 2 wedstrijdlicentie plichtige evenementen per kalenderjaar meedoen;
   • Deelnemers die onderdeel uitmaken van een bemanning waarvan al minimaal 4 personen aan de wedstrijd-licentieplicht voldoen.
  • In het geval dat uitzondering 2 wordt toegepast, geeft de organiserende autoriteit naam, email, telefoonnummer en geboortedatum van de betreffende deelnemer(s) op aan het Watersportverbond bij aanvang van de wedstrijden.
 • De verplichting om als verantwoordelijk persoon lid te zijn van een aangesloten vereniging wordt niet langer gevalideerd via het aanvragen van een wedstrijdlicentie, maar wordt een losse verplichting richting de Organiserende Autoriteit. Hierdoor vervalt de complicatie dat iemand die op 1 januari tijdelijk geen lid is van een aangesloten vereniging, geen wedstrijdlicentie kan verlengen/aanvragen.
 • Tevens willen we in een vervolgfase de kosten via de algemene verenigingsafdracht verrekenen. Een lid van een aangesloten vereniging betaalt dan via zijn lidmaatschap een basis afdracht, eventueel een licentie afdracht en eventueel certificaat kosten. Zodoende wordt de binding tussen het lid en zijn vereniging sterker en ontstaat een Watersportverbond dat, waar nodig, zorgt voor centrale administratie.


En hoe gaan we dit dan doen?

 • Om de efficiëntie en controleerbaarheid te verbeteren is er uiteraard een automatiseringsslag nodig, waarbij de licentiecheck bij inschrijving gevalideerd wordt. Het Watersportverbond wil graag in contact komen met Organiserende Autoriteiten en aanbieders van Race Management Systemen om deze faciliteiten te realiseren. Interesse? Neem contact op met Arend@watersportverbond.nl / 06 28567828.
 • Het Watersportverbond zal steekproefsgewijs deelnemerslijsten opvragen bij de Organiserende Autoriteit en controleren. Het Watersportverbond kan de Organiserende Autoriteit van het evenement en/of de verantwoordelijke persoon van een boot waarvan de bemanning of boot niet voldoet aan de wedstrijd-documentatie hierop aanspreken.
 • Evenementen kunnen een uitzondering aanvragen bij het Watersportverbond indien het deelnemersveld zich niet leent voor een wedstrijd-documentatieplicht (bijvoorbeeld een wedstrijd voor studenten, zeilscholen, op- of instappers of een business cup).
 • In het kader van informatie-uitwisseling tussen Organiserende Autoriteit en Watersportverbond is er rekening gehouden met AVG. Zowel de privacy verklaring van het Watersportverbond, als de door het Watersportverbond voorgestelde AVG formuleringen bij NoR sluiten hierbij aan.
 • Om uiteindelijk deze plannen te kunnen realiseren zijn er wijzigingen nodig in o.a. de Nationale Bepalingen behorende bij de RvW, maar vooral ook de administratieve systemen bij het Watersportverbond. Om dit nog vóór 2020 te realiseren moet er veel werk worden verzet, maar we vertrouwen erop dat dit realiseerbaar is.


Is dit al definitief?

 • De uitgangspunten zeer zeker, maar de details in de uitvoering kunnen nog aangepast worden. Heb je ideeën hoe het beter ingericht kan worden, dan horen we dat graag: Arend@watersportverbond.nl / 06 28567828. We proberen alle reacties op social media in de gaten te houden en hierop snel te reageren.
 • Wat ook nog niet definitief is zijn de kosten voor een wedstrijdlicentie. Gebaseerd op het huidige aantal licentiehouders zou een wedstrijdlicentie voor leden €42,50 gaan kosten, voor niet leden €63,75. Ledenprijs t/m 19 jaar €27,50 en t/m 26 jaar €21,75. Let wel dat de standaard jaarlijkse verlenging van certificaten komt te vervallen, tenzij anders voorgeschreven door de Klasse. Voor de duidelijkheid, we verwachten met deze manier van werken op termijn de kosten te kunnen verlagen. Immers we kunnen efficiënter werken en verwachten een grotere hoeveelheid van geregistreerde wedstrijdsporters. Met als gevolg een goedkopere licentie!

Uitgelichte artikelen

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond