Zeilraad

Zeilraad

De zeilraad is het onafhankelijk orgaan binnen het Watersportverbond dat een hoger beroep afhandelt. Maar ook het eventueel verder definiëren van de regels bij onduidelijkheid hoort tot de taken. Ook is de Zeilraad belast met de behandeling van zaken betreffende wangedrag door deelnemers aan een zeilevenement (regel 69).

De zeilraad bestaat uit Dieter van der Schilden (voorzitter), Herman van der Steen (secretaris), Margriet Pannevis, Frans de Vries Lentsch, Geert Geelkerken, Jos Spijkerman, Gerard Vervoort en Paul de Groot.

Hoger beroep indienen
Ben je het oneens met een uitspraak van een protestcomité? Dan kan je hoger beroep aanvragen. Deze aanvraag moet binnen 15 dagen na ontvangst van de schriftelijke uitspraak worden ingediend bij de Zeilraad van het Watersportverbond. Dit kan per e-mail naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl of schriftelijk. Stuur hierbij altijd een kopie van de schriftelijke uitspraak van het protestcomité mee en vermeldt waarom je van mening bent dat het protestcomite onjuist gehandeld heeft.

Geen schriftelijke uitspraak?
Het komt zelden voor dat een protestcomité weigert een schriftelijke uitspraak te doen. Is dit wel het geval? Dan kan een hoger beroep aanvraag binnen een redelijke termijn na het verhoor worden ingediend.

Heeft er helemaal geen verhoor plaatsgevonden binnen een termijn van 30 dagen nadat een protest of verzoek om verhaal was ingeleverd, dan kan er binnen de daarop volgende 15 dagen hoger beroep worden aangevraagd. In dat geval moet een kopie van het protest of het verzoek en alle relevante informatie worden meegestuurd.

Procedure check
Wij wijzen er met klem op dat de Zeilraad alleen vaststelt of de regels juist zijn toegepast op de door het protestcomité vastgestelde feiten en of de procedure juist is geweest. Die vastgestelde feiten zelf worden zonder meer aanvaard tenzij de Zeilraad beslist dat deze onvoldoende zijn.

Meesturen
Om de beoordeling zo compleet mogelijk te doen, hebben wij de volgende informatie van je nodig.

  • Het geschreven protest of verzoek om verhaal;
  • Een door het protestcomité gemaakte of gewaarmerkte schets van de situatie;
  • De aankondiging en de wedstrijdbepalingen van het evenement;
  • Alle andere relevante documenten;
  • De namen, post- en e-mailadressen, en telefoonnummers van alle partijen in het verhoor en van de voorzitter van het protestcomité.

Mocht je niet over alle informatie beschikken, dan zal de Zeilraad deze bij het protestcomité opvragen.

De Zeilraad vergadert eenmaal per maand. Het duurt daardoor al snel enkele maanden voordat een uitspraak wordt gedaan.

De hierboven in het kort beschreven procedure kun je integraal terugvinden in de regels 70 en 71 en in Appendix R van de Regels voor Wedstrijdzeilen. Daar staat ook aangegeven hoe een protestcomité een uitspraak door de Zeilraad kan laten toetsen.

Schorsingen
Er zijn op dit moment geen schorsingen.

Background