Penningmeester Watersportverbond

Het bestuur van het Watersportverbond is als collectief verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond (hierna genoemd Watersportverbond). Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de Algemeen Directeur – die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond. Het bestuur legt over het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering van het Watersportverbond (ALV). De directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de ALV goedgekeurde beleid samen met zijn medewerkers uit. Deze verdeling correspondeert met de verdeling besturen – uitvoeren. De bestuursfuncties bij het Watersportverbond zijn onbezoldigd.


Opdracht Penningmeester

De penningmeester heeft als primaire opdracht het toezicht op de financiën, de administratie en de beheersing van de financiële risico’s. Naast de gebruikelijke aandachtspunten als begroting, jaarrekening en rapportages zijn de volgende punten de komende tijd aan de orde:

  • Meerjarenprognoses en -scenario’s;
  • Gedifferentieerde contributie, cofinanciering e.d.;
  • Financiële vertaling van mogelijk nieuwe bestuurs- en businessmodellen;
  • Informatisering en digitalisering;
  • Verbetering van financieel-administratieve processen binnen het netwerk van watersportverenigingen en Watersportverbond.

Lees het volledige functieprofiel van penningmeester Watersportverbond via onderstaande button. 

Geïnteresseerden voor deze rol kunnen contact opnemen met de secretaris van de commissie: arno.van.gerven@watersportverbond.nl. 

De partners van het Watersportverbond