Secretaris voor bestuur Watersportverbond

Secretaris voor bestuur Watersportverbond

Het Watersportverbond in Utrecht zoekt een bestuurslid met de portefeuille van secretaris.

Organisatie

Het bestuur van het Watersportverbond is als collectief verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV). Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de directeur, die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond. Het bestuur legt over het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de KNWV. De directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de ALV goedgekeurde beleid samen met de medewerkers van de werkorganisatie, uit. Voor het goed functioneren van de vereniging is het van belang dat alle betrokkenen zich goed bewust zijn van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en deze respecteren.

De bestuursfuncties bij het Watersportverbond zijn onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten - binnen de daarvoor geldende regelingen - plaatsvinden.

Functie

 • Maakt deel uit van het bestuur van het Watersportverbond, dat collegiaal verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond.
 • Neemt gemiddeld 10 à 12 keer per jaar deel aan een bestuursvergadering, 10 á 12 keer per jaar een dagelijks bestuursvergadering, een tweetal Algemene Vergaderingen en kan daarnaast gevraagd worden zitting te nemen in een van de commissies van het bestuur, of in gelieerde werkgroepen.
 • Legt, als onderdeel van het collegiaal bestuur, verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergaderingen vinden tenminste tweemaal per jaar plaats.
 • Representeert, in samenspraak met de voorzitter en de werkorganisatie, de vereniging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond bij de leden alsook daarbuiten.
 • Fungeert desgevraagd als klankbord voor de directeur en managers.

Profiel

 • Geïnteresseerd in en affiniteit met watersport en waterrecreatie.
 • Ruime professionele ervaring als bestuurder met een juridische en organisatorische achtergrond.
 • Beschikt over bestuurlijk inzicht en bij voorkeur ervaring in dezelfde functie bij een watersportvereniging of een vergelijkbare instelling.
 • Kennis en ervaring op gebied van reglementen, statuten en protocollen.
 • Beschikt over een strategisch denkniveau.
 • Is in staat als bestuurder te functioneren binnen het gekozen besturingsmodel, waar binnen veel verantwoordelijkheid is neergelegd bij de directeur en de werkorganisatie.
 • Beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie als geschetst uit te oefenen, en bovendien het Watersportverbond ceremonieel te vertegenwoordigen bij (individuele) leden en daarbuiten.
 • Beschikt over kennis van en heeft netwerk binnen één of meer gebieden: watersportverenigingen, dienstverlening, sportontwikkeling, watersportrecreatie, politiek, bedrijfsleven en communicatie en is bereid dit netwerk open te stellen ten dienste van de watersport.

Taken

 • Het (laten) opstellen van de agenda en het bijeenroepen, voorbereiden en begeleiden van bestuursvergaderingen en van de Algemene Vergaderingen, gevolgd door het laten opmaken van de notulen en het in beeld houden van de afgesproken.
 • Stelt met medebestuursleden het meerjarenbeleidsplan en beleidsplanningcyclus van het Watersportverbond vast en bewaakt deze.
 • De bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in statuten en reglementen en het begeleiden van het opstellen en het bewaken van contracten, overeenkomsten en andere juridische documenten.
 • Alle van de bond uitgaande stukken en voor het houden van afschriften daarvan, en voor het bewaren van deze afschriften evenals van de ingekomen stukken in het (digitaal) archief; deze taak wordt door het bondsbureau uitgevoerd.
 • Het beheer van het archief; deze taak wordt door het bondsbureau uitgevoerd.
 • De goede gang van zaken op het bondsbureau, waaronder de bestuursverantwoordelijkheid bij en voor het personeel.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u voor 11 april 2019 te reageren, met toezending van uw cv en motivatie, naar service@watersportverbond.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 16 april 2019 in Utrecht.

De huidige secretaris a.i. is uitgenodigd ook te solliciteren naar deze functie.

Voor meer informatie over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met de heer Harry Wagemakers (voorzitter, 06-57785676, voorzitter@watersportverbond.com).

Background