Intentie en inhoud WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Lees hier de intentie van de wet, de belangrijkste veranderingen en wat je moet doen als bestuur.

Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de WBTR. Bestuurders en  toezichthouders betrokken bij beide rechtspersonen, worden verplicht procedures te bespreken,  afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting te borgen.

Intentie van de wet

De WBTR gaat over het professionaliseren van verenigingen en stichtingen. De wettekst begint als volgt: 

‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van bestuur en toezicht bij  verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en  daartoe enkele regels inzake bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren alsmede  enkele specifiek voor stichtingen geldende bepalingen te introduceren.’ 

De wet zet het doel nadrukkelijk neer: het verhogen van de kwaliteit van verenigingen en  stichtingen. In de praktijk betekent dit het bespreken, vastleggen en  borgen van de bestuurlijke gang van zaken binnen de vereniging of stichting.

Wat verandert er?

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op:

 • taakstelling van het bestuur
 • aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een  tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. 
 • Tegenstrijdig belang
 • Afwezigheid van bestuursleden
 • Meervoudig stemrecht
 • Toezicht
 • Bindende voordracht
 • Raadgevende stem

LET OP: Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting, is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk.

Wat moet je volgens de wet doen?

 1. Informeren 
  De wet stelt dat bestuurders dienen te worden geïnformeerd en goed op de hoogte moeten zijn van de gewenste professionalisering. De wetgever benadrukt dat professionalisering het doel is van de wet. Dat geldt voor alle verenigingen en stichtingen, ongeacht de grootte. Goed bestuur staat  centraal. 

 2. Statuten/interne reglementen aanpassen
  De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten. De statuten moeten  een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of  belet van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen  mogen nemen als niemand van het bestuur dat niet meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteit commissie worden ingesteld. In de wet staat dat je bij de eerstvolgende keer dat de statuten worden gewijzigd, nadat de WBTR  per 1 juli 2021 is ingegaan, je deze dient te laten aanpassen aan de WBTR.

Hoe controleer je of je voldoet aan de WBTR?

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

 

De partners van het Watersportverbond