Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Statuten & reglementen

Elke vereniging of stichting heeft statuten nodig. Om verenigingen te helpen bij het opstellen of wijzigen van hun statuten, heeft het Watersportverbond modelstatuten opgesteld die kunnen dienen als handvat. Zodra de conceptstatuten definitief gereed zijn, dienen deze ter goedkeuring aan het Watersportverbond te worden voorgelegd, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten van het Watersportverbond. Vervolgens worden de statuten behandeld in de Algemene Ledenvergadering en vastgelegd in een notariële akte.

Naast statuten moeten er een aantal zaken vastgelegd worden met betrekking tot het clubhuis (openingtijden, tijden waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken, para-commerciele activiteiten, etc) Een watersportvereniging met een clubhuis in eigen beheer dient een Bestuursreglement te hebben om een vergunning te verkrijgen in het kader van de Drank- en Horecawet.

Speciaal voor watersportverenigingen is een model-bestuursreglement ontwikkeld, dat afwijkt van het model-bestuursreglement voor andere sportverenigingen. 

Download: Bestuursreglement

Naast de statuten kan een vereniging ook een huishoudelijk reglement opstellen. In het huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen die voor een vereniging van toepassing zijn. Dit reglement is veelal een aanvulling op de statuten.

Download: Model Huishoudelijk Reglement

Voor aangesloten verenigingen heeft het Watersportverbond nog een aantal modellen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een model havenreglement, model vrijwilligersovereenkomst, model pachtovereenkomst. Hiervoor kun je contact opnemen via vereniging@watersportverbond.nl.

Background