Zo richt je een vereniging op

Wil je een zeil-, sup- of kanovereniging oprichten? Dan is het goed om te weten welke stappen je moet nemen en welke documenten je nodig hebt. In dit artikel helpen we je op weg.

Wanneer je een vereniging wilt oprichten, is het gebruikelijk om eerst een actiecomité te vormen. Dit comité kan de eerste voorbereidingen treffen die nodig zijn om de vereniging van de grond te krijgen. Denk aan het verspreiden van een brief of flyer om meer belangstellenden te vinden. Daarnaast raden we aan om de gevestigde watersportverenigingen in de omgeving op de hoogte te brengen van de voorgenomen plannen. 

Is er voldoende animo voor de nieuwe vereniging? Organiseer dan een bijeenkomst om de vervolgstappen te bespreken en een voorlopig bestuur te kiezen dat de statuten en reglementen gaat opstellen. Het bestuur kan gebruikmaken van de modelstatuten en het model huishoudelijk reglement van het Watersportverbond. 

Zodra de statuten gereed zijn, kunnen deze officieel worden vastgelegd bij de notaris. Dit moet door minimaal twee personen gebeuren. Daarna roept het voorlopige bestuur een vergadering bijeen, waar belangstellenden zich als lid kunnen aanmelden. Ook zal het definitieve bestuur gekozen moeten worden. Het is gebruikelijk om de voorlopig aangestelde bestuursleden, vanwege de verkregen kennis van zaken, in het definitieve bestuur op te nemen voor de eerste periode.

Rechtsbevoegdheid

Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek kent twee soorten verenigingen, namelijk:

1. met volledige rechtsbevoegdheid

2. met beperkte rechtsbevoegdheid

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid

 • Bij oprichting wel notariële akte.
 • Wel registergoederen in eigendom.
 • Wel erfgenaam.
 • Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor degene die handelt.
 • Aansluiting bij het Watersportverbond is mogelijk.

Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid

 • Bij oprichting geen notariële akte.
 • Geen registergoederen in eigendom.
 • Geen erfgenaam.
 • Kan ingeschreven worden in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor degene die handelt namens de vereniging. Indien voldaan is aan punt 4. dient eerst de vereniging aangesproken te worden.
 • Aansluiting bij het Watersportverbond is niet mogelijk.

Op basis van bovenstaande punten adviseren wij dringend om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te richten. De notaris maakt van de ontwerpstatuten een notariële akte, waarmee de statuten worden vastgelegd. Indien gewenst kan de notaris de vereniging voor je inschrijven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Kosten


De notariskosten zijn afhankelijk van de omstandigheden en de te verrichten werkzaamheden. Aan inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn kosten verbonden, zie hiervoor de website van de Kamer van Koophandel. 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond