Meer over de ARBO Wet

Een veelvoorkomende vraag bij verenigingen is of zij onder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vallen. Lees hier meer over de Arbowet.

Heeft de watersportvereniging werknemers in loondienst dan moet worden voldaan aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en dat betekent in ieder geval dat een getoetste risico inventarisatie en evaluatie en een Plan van Aanpak aanwezig moet zijn. 

Watersportverenigingen waarbij minder dan 40 uur per week betaalde arbeid wordt verricht moeten wel een risico inventarisatie en evaluatie hebben maar deze hoeft niet getoetst te zijn door een gecertificeerde veiligheidskundige. 

De belangrijkste verplichtingen voor verenigingen met één of meerdere werknemers zijn:

  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Het voeren van overleg met de werknemers over de voortgang van het plan van aanpak;
  • Beleid hebben op het terrein van bedrijfshulpverlening;
  • Het melden van alle arbeidsongevallen die dodelijk zijn of tot blijvend letsel of ziekenhuisopname leiden bij Inspectie SZW;
  • Het hebben van een preventiemedewerker, wiens belangrijkste taak is de veiligheid en gezondheid binnen de vereniging te bevorderen. Dit kan onder meer worden gedaan via het opstellen van de RI&E.

Echter ook vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden nog steeds de ARBO-voorschriften als het werk ernstige risico’s met zich meebrengt. De Arbowet maakt dus geen onderscheid tussen werknemers in loondienst en vrijwilligers als er binnen de vereniging gewerkt wordt met biologische agentia of gevaarlijke stoffen als asbest, springstoffen, vluchtige stoffen en micro-organismen. In zo’n geval is een RI&E altijd verplicht, net als wanneer er binnen de watersportvereniging wordt gebouwd of verbouwd bv het clubgebouw.

In andere situaties is een RI&E voor de vrijwilliger niet nodig, maar er zijn wel een aantal ARBO-voorschriften van toepassing. Bijvoorbeeld bij:

  • werken op hoogte;
  • grote fysieke belasting;
  • risico op gehoorbeschadiging;
  • werken in een zeer koude of hete omgeving

In deze gevallen moeten werkgevers beschermings- of hulpmiddelen uitdelen of aanbrengen. Bijvoorbeeld leuningen of vangnetten, een steekwagentje of oordoppen of oorkappen.

Aanvullende voorschriften

Voor zwangere en jeugdige (jonger dan 18) vrijwilligers bestaat een aantal aanvullende voorschriften, die gelden boven de algemene bepalingen voor vrijwilligers. Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. Zwangere vrouwen en jonge moeders die hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende gelegenheid hebben om te kolven.

Voorlichting over veiligheid

Bij het creëren van een veilige werkomgeving speelt voorlichting een grote rol. Vrijwilligers moeten goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s en weten hoe zij moeten omgaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen.

 

Interessante links 

Handboek Wet- en Regelgeving van NOC*NSF

 

Laatste wijziging: september 2022

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond