Omgevingswet

Wat betekent de Omgevingswet voor jouw vereniging?

De Omgevingswet. Er is een hoop om te doen. Het doel van de nieuwe wet is de regelgeving rondom ruimtelijke projecten en milieubelastende activiteiten eenvoudiger maken. Maar de invoering verloopt moeizaam, de datum is al meerdere keren verschoven en staat inmiddels op 1 januari 2024. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving van kracht.

 

Vraag de Notitie Omgevingswet aan

De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor onze verenigingen, bijvoorbeeld als er projecten in de buurt worden opgestart of als je als vereniging zelf bouwplannen hebt. Tijdens het symposium belangenbehartiging op 1 oktober 2022 lichtten Daan Hollemans en Hendrik van den Bosch van de Antea Group toe welke onderdelen van de Omgevingswet van invloed kunnen zijn op verenigingen. Ook zetten zij deze punten in een notitie die op te vragen is via het aanvraagformulier.

Bestaande wet- en regelgeving voor scheepvaartverkeer wordt door de Omgevingswet niet gewijzigd. 

Relevante delen van de Omgevingswet voor watersportverenigingen:

  • Het is voor een vereniging van belang om goed in de gaten te houden wat bestuursorganen beschrijven in een omgevingsvisie en/of -programma en te  zorgen dat het belang van de watersport daarin geborgd wordt.
  • Vervolgens is het zaak om in de gaten te  houden hoe ambities vertaald worden naar verordeningen, omgevingsplannen, etc. en daar indien nodig zienswijzen en/of beroepschriften tegen in te dienen.
  • Tot slot is het van belang om te weten dat ook tegen een omgevingsvisie en -programma zienswijzen ingediend kunnen worden. Anders dan bij een  omgevingsplan, projectbesluit en omgevingsvergunning kan echter niet bij de rechter geprocedeerd worden tegen de inhoud van een omgevingsvisie en meestal ook niet tegen de inhoud van een programma.
  • Nieuw is dat participatie expliciet genoemd wordt. Een partij moet participatie organiseren. Dus als vereniging moet je kunnen participeren als een project de vereniging raakt, maar andersom moet je als vereniging ook bij je eigen project participatie organiseren, bijvoorbeeld voor omwonenden. 


Schakel met jouw Regioteam

Speelt er iets in de omgeving van jouw vereniging? Vraag dan aan het betreffende regioteam of die kan helpen. De regioteams hebben vaak de juiste contacten bij de lokale en regionale overheden en kunnen je goed op weg helpen. Ook als een project meerdere verenigingen aangaat, kan een regioteam een coördinerende rol spelen. 

 

Uitspraak Raad van State over stikstof

Naast de Omgevingswet hebben de ontwikkelingen rondom stikstof mogelijk gevolgen voor watersportverenigingen. Op 2 november deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak die van invloed is als je wil (ver)bouwen. Er moet bij een bouwproject nu vooraf bekeken hoeveel stikstof er vrijkomt en wat de gevolgen daarvan zijn. Op dit moment onderzoeken wij wat precies de gevolgen hiervan zijn voor onze verenigingen. Zodra dit bekend is, brengen wij onze verenigingen hiervan op de hoogte.

 

Laatste wijziging: februari 2023

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond