BOSA-update per 28 maart 2024

4 april 2024

BOSA-update per 28 maart 2024 Watersportverbond

De subsidieregeling voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties staat de afgelopen maanden nadrukkelijk in de belangstelling. Per 1 januari is de gewijzigde BOSA-regeling ingegaan, wederom voor een periode van vijf jaar tot 1 januari 2029. 

De berichtgeving over het versneld bereiken van het subsidieplafond zorgt bij sommige belangstellenden voor onrust. Echter, de regeling staat nog open en het Ministerie van VWS werkt aan tijdelijke en structurele oplossingen. NOC*NSF werkt mee aan het formuleren van oplossingsrichtingen. Binnen enkele weken verwacht VWS met nadere mededelingen te komen, maar we houden er rekening mee dat de regeling een deel van het jaar gesloten zal zijn. 

De BOSA-regeling is de belangrijkste subsidieregeling in de georganiseerde sport. In 2018 is de regeling ontwikkeld als compensatie voor het wegvallen van de mogelijkheid om BTW en energiebelasting te verrekenen. Met een omvang van bijna 80 miljoen euro op jaarbasis, is de regeling uitgegroeid tot de motor onder nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming van sportaccommodaties en daarmee een onmisbare voorwaarde voor verenigingen om toekomstgerichte investeren met steun van de overheid.

Er is vooralsnog ruimte om in 2024 een aanvraag te doen en als de subsidiepot leeg is, dan is er uiterlijk begin 2025 weer nieuw budget beschikbaar. Ook blijkt in praktijk dat niet elke aanvraag toegekend kan worden, waardoor er in de

loop van het jaar geld vrijvalt. Daarnaast kunnen projecten ook opgestart worden terwijl de subsidie nog niet aangevraagd is. Indienen kan dan na afloop van een verbouwing of verduurzamingstraject. De regeling voorziet daarin. Dat geldt ook voor het indienen van een aanvraag voor een bijdrage in onderhoudskosten en de aanschaf van materialen. 

Namens de sportbonden doet NOC*NSF haar uiterste best om zowel de landelijke politiek als het Ministerie van VWS ertoe te bewegen om de beschikbare hoeveelheid subsidie te vergroten. VWS heeft aangeven te onderzoeken of het subsidieplafond voor 2024 verhoogd kan worden. In de lobby richting politiek vraagt NOC*NSF om een structurele oplossing. 

Het advies aan verenigingen blijft om aanvragen in te dienen zolang dat mogelijk is en de berichtgeving over wijzigingen of aanvullingen van de regeling in de gaten te houden.

 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Verenigingen Recreatie

De partners van het Watersportverbond