Focus, duidelijke rolverdeling en samenwerking essentieel voor succes belangenbehartiging Watersportverbond

30 september 2021

Focus, een duidelijke rolverdeling en een goede samenwerking, zowel intern als extern, zijn essentieel wil het Watersportverbond erin slagen de koppositie als belangenbehartiger voor de watersport te verstevigen en behouden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Conferentie Belangenbehartiging die werd gehouden op 3 september in Museum Batavialand, Bataviastad.

 

Bezorgdheid over belangenbehartiging

Aanleiding van de conferentie was de bezorgdheid van de Nederlandse vereniging van Kustzeilers, samen met een twintigtal andere verenigingen over de positie van belangenbehartiging binnen het Watersportverbond na de reorganisatie. Reden voor het nieuwe Platform Recreatiesport om, onder leiding van het nieuw aangestelde bestuurslid Recreatiesport Christoffer Jonker, een conferentie te organiseren om gezamenlijk, met verenigingen en regiovertegenwoordigers, tot een nieuwe structuur, werkwijze en strategie te komen.

 

‘Wees betrouwbaar en heb duidelijk met welk doel je aan tafel zit’, Commissaris van de Koning Flevoland

Als aftrap van de conferentie gaf Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland, tips en adviezen hoe je het meest effectief aan tafel kunt zitten om je standpunt over te brengen en hoe je je kans op succes kunt vergroten. De volgende zaken zijn daarbij cruciaal:

1) Bepaal je strategie, hoe zit je aan tafel: 

 • Als belangenbehartiger: je zit aan tafel met een duidelijk eigen belang en je enige doel is dat over te brengen en te verdedigen. Voordeel is dat je alleen vanuit je eigen standpunt handelt. Nadeel is dat, omdat je vanuit één belang opereert, je makkelijk kan worden uitgespeeld.
 • Als lobbyist: Je verdiept je dermate in het dossier dat je niet alleen goed in de materie zit, maar ook alle belangen kent en beter in staat bent aan te sturen op de voor jou meest positieve uitkomst met de grootste kans van slagen.

2) Spreek met één mond vanuit het Watersportverbond. Dat is cruciaal voor de betrouwbaarheid die je geniet als lobbyist/belangenbehartiger.
 

Belangrijkste conclusies eerste conferentie belangenbehartiging

De eerste conferentie belangenbehartiging leverde de volgende inzichten en conclusies op die in een vervolgtraject moeten leiden tot een structuur, beleid en strategie waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben:

 1. We realiseren ons dat we met onze belangenbehartiging niet alleen onze leden bedienen, maar ook de watersporter in algemene zin. We besluiten ons voordeel daarmee te doen door in de strategie in te zetten op samenwerkingen met andere partijen in het domein water om daarmee een krachtiger vuist te kunnen maken. Het Watersportverbond wil daarin wel een koppositie innemen, wat gerechtvaardigd is gezien de grootte van de achterban.
 2. De organisatie van belangenbehartiging binnen het Watersportverbond kent de volgende betrokken partijen: de verenigingen, regioteams en kantoor/bestuur. Voor een optimale werking zijn de regioteams dé schakel tussen verenigingen en kantoor/bestuur. Kantoor/bestuur moet de lead nemen in de regie, bij nationale dossiers en op het gebied van communicatie. De invulling hiervan is nog onduidelijk en heeft de volle aandacht van het Platform Recreatiesport.
 3. De volgende voorwaarden zijn benoemd als belangrijk voor succes:
 • Kwaliteit van bemensing: verbindingen kunnen maken, betrokken zijn in de regio, netwerk bouwen, inzicht in bestuurlijk speelveld, deskundigheid, dossierkennis, strategisch inzicht
 • Omgang met/koesteren van vrijwilligers. Zorgen voor verbinding onderling
 • Interne communicatie: elkaar op de hoogte houden, inzicht in en draagvlak voor standpunt Watersportverbond, eenduidigheid naar buiten toe
 • Externe communicatie: Eén duidelijke stem naar buiten, betrokkenheid, voortgang en resultaten pro-actief communiceren (pr)
 • Focus: gebaseerd op capaciteit en missie
 • Samenwerking onderling (regio, vereniging, bureau/bestuur) en op onderwerp (specialisten bij elkaar brengen voor gezamenlijke aanpak)
 • Samenwerking met andere partijen in het domein water

 

Vervolg

De volgende stappen die genomen worden, waarbij het Platform Recreatiesport het voortouw neemt, zijn:

 • Focus: aanscherpen inhoudelijke thema’s voor belangenbehartiging & prioriteit aanbrengen op inhoudelijke onderwerpen
 • Routekaart: ontwikkelen plan van aanpak per thema (ambitie, analyse, routekaart, rollen, verantwoordelijkheden) per doelgroep
 • Organisatie: aanscherpen organisatie en de wijze waarop sturing wordt gegeven aan belangenbehartiging. Dit nauw laten aansluiten bij werkgroep vrijwilligersbeleid
 • Transitie naar een andere, meer uniforme en consistente werkwijze van de regioteams

Over bovenstaande vervolgstappen zullen wij de komende tijd via onze nieuwsbrieven communiceren.

De partners van het Watersportverbond