Het Deltaprogramma en de watersport

30 mei 2024

Het Deltaprogramma en de watersport

Nat wordt natter, droog wordt droger, heet wordt heter, extreem wordt extremer. Het laaggelegen Nederland is kwetsbaar voor klimaatverandering. In Nederland wordt met het Nationaal Deltaprogramma gewerkt aan een veilige en leefbare delta.

De ontwikkelingen ten aanzien van het klimaat zijn ook voelbaar in de watersport. In 2021 zorgde de enorme stijging van de Maas voor overstromingen bij verenigingen in Limburg. In 2022 vielen juist in Limburg en langs de IJssel enkele havens helemaal droog en afgelopen winter stond het water historisch hoog op het IJssel- en Markermeer. In steeds intensievere mate zit het Watersportverbond aan tafel om de recreatievaart binnen deze problematiek te vertegenwoordigen. 

Nederland is onderverdeeld in meerdere Deltaprogramma’s.  Bij de programma’s zijn verschillende overheden, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, provincies en Ministerie I&W, betrokken. 

Doel van het Nationaal Deltaprogramma

Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Dit betekent dat de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting op orde moeten zijn. Alleen dan kan ons land de gevolgen van klimaatverandering goed blijven opvangen.  

Samen met kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt de overheid op een nieuwe manier aan de delta. Het Deltaprogramma zet een koers uit voor de toekomst. Hoe beschermen we Nederland tegen overstromingen en hoe zorgen we voor voldoende zoetwater? En hoe zorgen we voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting?

Deltaprogramma Maas

Langs de Maas werken overheden en andere partijen aan een toekomstbestendige Maas. Hierbij staan we voor opgaven als hoogwaterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid, maar ook ecologische waterkwaliteit en natuur, bevaarbaarheid en ambities van gebieden. 

In de Stuurgroep Deltaprogramma Maas nemen bestuurders van de ministeries van Infrastructuur&Waterstaat (I&W) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met Rijkswaterstaat, drie provincies, vier waterschappen en zes Maasgemeenten besluiten over beleidsontwikkeling en projecten. Via de Klankbordgroep Maas hebben maatschappelijke organisaties, waaronder het Watersportverbond, de gelegenheid om te adviseren over de stukken voor de stuurgroep.

En inmiddels is gebleken dat de aanbevelingen en opmerkingen van de klankbordgroep serieus worden genomen.  Aspecten die voor de recreatievaart spelen zijn: 

  • interactie met de beroepsvaart bij hoog en laagwater
  • aanleg- en vaarmogelijkheden bij bestaande en nieuwe waterwegen - bijvoorbeeld kanovaren in ondiepe nevengeulen
  • sluizen en bruggen
Laat horen wat er bij jouw vereniging speelt

Voor een goede werking van een klankbordgroep is het van belang dat wij weten wat er speelt bij de verenigingen. Laat daarom weten als jouw verenigingen de gevolgen ervaart van de klimaatverandering zoals hierboven geschetst. Dat kan door te mailen naar vereniging@watersportverbond.nl. Met concrete voorbeelden kunnen wij de recreatievaart nog beter een stem geven binnen de Deltaprogramma’s.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Verenigingen In mijn regio Recreatie

De partners van het Watersportverbond