Historische vaarwegen Fryslân bieden ruimte voor watersport

28 april 2021

De provincie Fryslân is het project ‘Gastvrij Fryslân 2028’ gestart. Mede door de bijdrage van het Watersportverbond wordt waterrecreatie onderkend als essentiële pijler van de Friese gastvrijheidseconomie. Het doel is de waterrecreatie in Fryslân te laten groeien. Voor een vitale waterrecreatie is het belangrijk dat de ontwikkeling zowel aan de bezoekers als aan de bewoners ten goede komt. Het Watersportverbond zet zich in om het vaarwater voor iedere watersporter toegankelijk en aantrekkelijk te maken en adviseert ‘Gastvrij Fryslân’ op de volgende punten om groei mogelijk te maken voor de waterrecreatie.

 

Spreiding van watersporters door betere ontsluiting waterwegen

De waterrecreatie kent een grote druk in het gebied tussen Lauwersmeer en Stavoren: het waterrijke lage midden. Rondom dit gebied is er ruimte en rust, wat bijzonder aantrekkelijk is voor de kleine recreatievaart. Het Watersportverbond ziet mogelijkheden ter uitvoering van ‘Gastvrij Fryslân 2028’ door aandacht te hebben voor oude vaarten en karakteristieke veenkanalen om het rustige vaargebied toegankelijk te maken. Hierdoor wordt spreiding bevorderd van de waterrecreatie. De omliggende dorpen zullen bovendien kunnen profiteren van de (her)ingebruikname van kleine wateren.

 

Bij natuurvriendelijke oevers rekening houden met pauzeerplekje

De provincie Fryslân heeft als beleid dat al haar waters in de komende jaren van natuurvriendelijke oevers worden voorzien. Dat heeft de volle ondersteuning van het Watersportverbond en biedt een kans. Bij de ontwikkeling van de nieuwe oevers is de aanbeveling om iedere 5 km de nieuwe natuurvriendelijk oever te voorzien van een lage aanlegplaats met walverbinding, een skoftplakje. Kleine smalle watertjes tussen de meren vragen voor kanoërs, roeiers en SUPpers om meerdere skoftplakjes om veilig pauze te kunnen houden. Voor de kleine recreatievaart zijn er reeds mooie routes geopend waardoor zo’n 100 km kleinschalig rustig vaargebied toegankelijk is gemaakt. In dit gebied heeft recreatieschap Marrekrite al zo’n 40 van dergelijke skoftplakjes aangebracht.

 

Herstel van oude vaarwegen maakt cultureel erfgoed toegankelijk

De provincie Fryslân kent een rijke historie met vervoer over het water. Er zijn daardoor veel kleine oude kanalen overgebleven die naar haventjes in de dorpen leiden. Herstel van de bevaarbaarheid van deze kleine vaarten komt de spreiding van de recreatie en het bezoek aan de dorpen ten goede. Het bezoek aan de dorpen, en dus aan hun middenstand, kan nog meer gestimuleerd worden door een betere ontsluiting en door ook mogelijkheden te bieden voor de watersporter om aan land te kunnen. Het Watersportverbond zet zich in om ook die vaarwegen veilig en toegankelijk te maken.

 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond