Maak Lauwersmeer bij Dokkumerdiep dieper en breder

15 februari 2021

Het Lauwersmeer bij het Dokkumerdiep slibt dicht. Dat komt door slib dat meekomt door het spuien in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Enkele verenigingen en jachthavens aan het Lauwersmeer hebben hier last van omdat het water te ondiep wordt om doorheen te varen. De werkgroep Lauwersmeer, ontstaan vanuit het regioteam Groningen/Drenthe  van het Watersportverbond, heeft bij de provincie en gemeenten gepleit voor het baggeren van het stuk Lauwersmeer naast het Dokkumerdiep. Daarnaast pleit de werkgroep voor het verbreden van de vaargeul daar waar het Dokkumerdiep in het Lauwersmeer overgaat. Hoewel het hier een ruim water betreft is de geul zeer smal en lopen schepen bij herhaling vlak naast de geul aan de grond. 

Staande Mastenroute

De werkgroep heeft een verzoek ingediend om delen van het Lauwersmeer naast het Dokkumerdiep uit te baggeren. Hiermee wordt niet alleen vaargebied beschikbaar voor lokale jachten die het Lauwersmeer als vaargebied hebben, ook komt er vaar- en ankergebied beschikbaar voor de jachten die de Staande Mastroute varen. Het gebied ten zuiden van het eilandje Senneroog ligt beschut en het gebied ten noorden van dit eilandje is ook beschut bij zuidelijke wind.

Het verzoek is neergelegd bij de Klankbordgroep Lauwersmeer. De Klankbordgroep is een vergadering van vertegenwoordigers van de provincies Groningen en Friesland, gemeenten rond het Lauwersmeer, recreanten en ondernemers in de landbouw en recreatiesector. 

Bij de laatste ( fysieke) vergadering is het verzoek van het Watersportverbond welwillend ontvangen. Omdat het hier om onderhoudswerk gaat zijn de normale subsidies die bij de ontwikkeling van het Lauwersmeer vaak kunnen worden aangewend, waarschijnlijk niet van toepassing. Het zoeken is nu naar de overheid die zich verantwoordelijk voelt voor deze slib depositie in het voormalig vaarwater naast de hoofdgeul. Het Watersportverbond heeft er vertrouwen is dat dit tot een goed einde komt.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond