Niet alleen maaien van waterplanten maar ook ver(ont-)diepen van waterrecreatiegebieden

27 februari 2020

Onlangs (januari 2020) kwam de stichting Maaien Waterplanten Randmeren, een initiatief van de HISWA Vereniging en het Watersportverbond met een opzienbarend rapport naar buiten. In de ‘Notitie Integrale aanpak waterplanten problematiek Randmeren’ pleit de stichting niet voor maaien als structurele oplossing voor de overlast aan waterplanten, maar voor het verdiepen van de Randmeren.

Al zo’n 4 jaar maait de genoemde stichting honderden hectares waterplanten. In het begin van haar bestaan was deze ingreep buitengewoon effectief. Bootjes konden in de zomermaanden wanneer de overlast aan waterplanten haar hoogtepunt beleeft, met enige omzichtigheid van A naar B varen. In 2019 moest de stichting tot drie keer toe maaien om de waterplant  (met name het fonteinkruid) te beteugelen. Volgens Kees Kooijman, voorzitter van de stichting Maaien Waterplanten Randmeren, is niet maaien de structurele oplossing voor het probleem maar het verdiepen van de meren. De Randmeren zijn met uitzondering van de vaargeulen ondiep en zouden tot een diepte van 4 meter moeten worden uitgediept. Op die diepte groeien waterplanten niet of nauwelijks. Het zand dat via deze verdiepingen wordt gewonnen, zou gebracht kunnen worden naar de zuidelijke vooroevers waar de bestaande natuurgebieden en zones voor de kleine waterrecreatie, zoals kanovaren en vissen, kunnen worden uitgebreid.


Sturen op watervegetaties

Het Waterportverbond steunt de visie van Kooijman. Ook wij zijn van mening dat waterplanten maaien een tijdelijke en dus geen duurzame oplossing is. Het Watersportverbond baseert haar mening niet alleen op de ervaringen van Kooijman, maar ook op een rapport van Deltares dat in 2014 verscheen. Volgens het Delftse ingenieursbureau kan door verandering van de waterdiepte de zonering van waterplanten worden aangepast. Sommige soorten waterplanten die overlast veroorzaken verdwijnen dan en andere soorten,  zoals kranswieren, treden dan meer op de voorgrond. Deze kranswieren zijn een bodembedekker en vormen tot op heden geen overlast voor watersporters. Een tweede pleitbezorger van verdiepen is de oud-burgemeester van Huizen, Sicko Heldoorn. In zijn adviesrapport ‘Gemeente(n) aan het roer’ stelt ook hij een soortgelijk project voor. Dit bestaat uit drie delen: deels verdiepen, deels dieper én vaker maaien en het deels ongemoeid laten van waterplanten. Kortom zonering van het gebied. Het rapport van Heldoorn ligt op 12 maart ter besluitvorming bij de Raad van Huizen.


Zoneren van diverse watersportgebieden

Het Watersportverbond zal, gesterkt door deze drie rapporten, haar pijlen in de diverse overleggen over de problematiek nog meer richten op het zoneren van de diverse watersportgebieden: gebieden die geschikt zijn voor waterrecreatie en gebieden die de watersport met rust zou moeten laten ten behoeve van de natuur. Over deze zoneringen zou dan wel overeenstemming bereikt moeten worden met de diverse  natuur- en milieu-organisaties, immers ook het Watersportverbond acht het van groot belang dat de verhouding tussen natuur en recreatie in deze grote watergebieden in balans moet blijven. (Ver)ontdiepen kost tijd en geld. Het Watersportverbond realiseert zich dat en zal bij overlegpartners aandringen op snel en doortastend handelen. Daarom hoopt de bond ook dat de rijksoverheid wil terugkomen op haar standpunt dat het bestrijden van waterplanten een regionale aangelegenheid is.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond