Problemen bij het Slijkgat

4 november 2021

Het Slijkgat slibt dicht. Dat vormt al langere tijd een belangrijke belemmering voor de doorvaart tussen Stellendam/Haringvlietsluis richting Noordzee. Onder andere het Watersportverbond voert periodiek overleg met Rijkswaterstaat, in eerste instantie om een zo veilig mogelijke aanloop van Stellendam te kunnen waarborgen. Dat komt neer op periodiek baggeren, goed peilen en waar nodig de betonning aanpassen.

Daarnaast wordt sinds dit jaar nadrukkelijk geadviseerd om het Slijkgat zo veel mogelijk bij hoogwater aan te lopen en daarbij het midden van de vaargeul aan te houden. Kruisen tussen de boeien wordt afgeraden, er kan zo maar een ondiepte zijn en dan blijft dat meestal niet zonder gevolgen.

Door de ontwikkelingen in het Slijkgat en de periodieke overleggen ontstaan er ook kansen en ideeën voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Zo verplaatst bijvoorbeeld de Hinderplaat richting Voorne-Putten en groeit er een strand bij de Kwade Hoek in de kop van Goeree-Overflakkee.

 

Vaargeul moet open blijven

Dat de vaargeul open moet blijven, daarover is brede overeenstemming. En dat daarbij gebaggerd zal moeten blijven worden, ook. Maar daarmee is de basis van het probleem niet opgelost, immers de langzame verzanding met slibneerslag ter hoogte van het badstrand van Rockanje en Oostvoorne blijft doorgaan.

Lange termijn kansen

Om te kijken naar de lange termijn kansen die zouden kunnen ontstaan door bovengenoemde ontwikkelingen, vindt nu een studie plaats in opdracht van de meest betrokken gemeenten (Westvoorne en Goeree-Overflakkee). Hierbij worden alle stakeholders actief betrokken, zoals Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, betrokken bedrijven (werven, visserij, recreatie) en regioteam Delta Noord van het Watersportverbond.

 

Daarbij zijn  verschillende varianten in beeld:

(1) Handhaven vaargeul in huidige vorm

(2) De steeds groter wordende Hinderplaat uitbouwen tot een eiland met voorzieningen (jachthaven, recreatie) en aansluiting op de Maasvlakte.

(3) De situatie van de vaargeul gebruiken voor b.v. zeegras en mossel/oesterteelt

(4) De natuur zijn gang laten gaan

 

Nieuwe verbinding Haringvliet en Grevelingen

Het Watersportverbond ziet in het kader van de studie een kans en oude wens om een veilige vaarverbinding tussen Haringvliet en Grevelingen te herstellen met zo mogelijk een sluis in de Brouwersdam. Op deze manier ontstaat er een alternatieve verbinding voor de recreatievaart. Bovendien bevordert dit het spoelen van de Grevelingen voor optimalisering van de waterkwaliteit. De westelijke zijde van het Haringvliet is immers (gereguleerd!) aan het verzilten als gevolg van het Kierbesluit.

 

In december zal een vervolg-sessie plaats vinden, die moet leiden tot een voorkeursvariant.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond