Schaderegeling wateroverlast Limburg gepubliceerd

18 augustus 2021

De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. Dit is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. De regeling is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden. Op 13 augustus is de schaderegeling gepubliceerd.

  • Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied.
    Klik hier voor een landkaart van het getroffen gebied, waarin is aangegeven voor welke gebieden de regeling geldt.
  • De hoogte van de tegemoetkomingen zijn per categorie vastgesteld.
    Klik hier voor de regeling met daarin de percentages voor vergoeding van geleden schade. 

Geleden schade kan aangemeld worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Naast de Wts kunnen de verenigingen met schade aanspraak maken op het Nationaal Rampenfonds. Dit fonds is er voor steun aan kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de Rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat de coronasteunmaatregelen  NOW  en TVL beschikbaar zijn voor ondernemers wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond