Hoe wordt het water in Nederland beheerd?

Het vaarwater in Nederland kent verschillende soorten eigenaren. Lees hier mee over deze verdeling en de rol van het Watersportverbond hierin.

Het vaarwater in Nederland kent verschillende soorten eigenaren; Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en in sommige gevallen particulieren. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer van het water. In sommige gevallen hebben ze de beheertaak overgedragen aan een andere organisatie.


Nationaal en Regionaal Waterplan

De gebruiksfuncties van het water worden vastgelegd in de zogenaamde waterplannen. Het Rijk doet dit in het Nationaal Waterplan, de provincies voor de regionale wateren in een Regionaal Waterplan. Een provincie kan taken voor waterbeheer overdragen aan een waterschap of, in het geval van een haven, aan een gemeente. Er worden eisen gesteld aan het vaarwater zodat er op een vlotte en veilige manier gevaren kan worden. Zo zijn er eisen aan de breedte en diepte, voor bijvoorbeeld routes waar veel grote vrachtschepen varen.


Nautisch beheer

Hoewel er geen definitie voor is, bestaat ook de term Nautisch Beheer. Dit betekent de zorg voor het vlot en veilig afwikkelen van het scheepvaartverkeer. Het gaat dus onder andere om het opstellen van regels, het plaatsen van verkeersborden en handhaving. Het nautisch beheer is gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet. Ook Nautisch Beheer is belegd bij Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.


Adviesrol Watersportverbond bij vaarwegbeheer

De regioteams van het Watersportverbond hebben veel contact met de vaarwegbeheerders. Ze adviseren over veiligheid, over de plaats en lengte van wachtplaatsen, over de aanleg van aanlegplaatsen en nog veel meer. Verder spreken ze in of sturen ze zienswijzen in als bijvoorbeeld een stremming midden in het vaarseizoen valt of bedieningstijden ongunstig veranderen. Zie voor meer informatie over het werk van onze regioteams.

 

De partners van het Watersportverbond