De vereniging als werkgever

Bij een watersportvereniging worden bergen werk verzet. Veel werk wordt door vrijwilligers gedaan, maar ook door betaalde krachten. Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst is het zaak om gemaakte afspraken tussen de werknemer en de vereniging goed vast te leggen.

Bij een watersportvereniging worden bergen werk verzet. Veel werk wordt door
vrijwilligers gedaan, maar ook door betaalde krachten. Wanneer er sprake is van een
arbeidsovereenkomst is het zaak om gemaakte afspraken tussen de werknemer en de
vereniging goed vast te leggen.


Functies als die van havenmeester, beheerder of (leden-/financiële-) administratie worden
vaak door betaalde krachten uitgevoerd. Iemand wordt dan full- of parttime aangesteld. Dat
gebeurt via een al dan niet tijdelijk dienstverband, een uitzendbureau of een
opdrachtovereenkomst.


Cao en pensioen

Wanneer een bestuur besluit om een dienstverband (arbeidsovereenkomst) aan te gaan,
moet worden vastgesteld of een bepaalde cao moet worden gevolgd, of uit eigen keuze
wordt gevolgd. Ook moet worden bepaald of en op welke wijze in een pensioen zal worden
voorzien. Het bestuur doet er hierbij goed aan om de HR-functie bij een specifiek bestuurslid
te borgen.


Vacature delen

Vervolgens moet een functie/competentie profiel worden gemaakt. Op basis hiervan kan een
vacaturetekst/advertentie worden opgesteld waarin de vereniging zich als aansprekende
werkgever presenteert. De vacature kan op verschillende vacaturesites gepubliceerd
worden. Bijvoorbeeld via https://nl.indeed.com en/of www.werk.nl , maar ook via sociale media
kan de vacature gedeeld worden.


De juiste kandidaat selecteren

Bij het selecteren van de juiste kandidaat is het zaak om goed te bekijken of deze past in het
opgestelde functieprofiel. Om een goede afweging te kunnen maken, kan het een idee zijn
om een selectiecommissie in het leven te roepen. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit
vertegenwoordigers uit het bestuur en leden.


Arbeidsovereenkomst opstellen

Is de keuze voor een kandidaat gemaakt? Dan kan een arbeidsovereenkomst worden
opgesteld. Let hierbij op specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een
dienstwoning met de daarmee verbonden fiscale consequenties. Je kan ook een proeftijd
afspreken in de arbeidsovereenkomst. Als er een cao van toepassing is, moet de
arbeidsovereenkomst voldoen aan die cao.


Evalueren en registreren

Na de aanstelling is het van belang om afspraken te maken over het inwerken. Evalueer
regelmatig de voortgang. Gedurende het dienstverband moeten periodiek functionerings- en
beoordelingsgesprekken worden gevoerd en vastgelegd. Ook is het verplicht om de
werkuren en tijden die de werknemer werkt, te registreren.


Dienstverband beëindigen

Arbeidsovereenkomsten komen ook tot een eind. Bijvoorbeeld door pensionering of door
opzegging van het dienstverband door één van de partijen. Een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd kan door een werkgever alleen worden opgezegd na toestemming van het
UWV of de rechter. Dit zijn ingewikkelde en kostbare procedures. Daarom wordt over het
algemeen een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer,
als de werkgever het initiatief neemt om een onbepaalde tijd dienstverband te beëindigen.
Omdat ook dit kostbaar kan zijn voor de werkgever, kan het een overweging zijn om waar mogelijk
een contract voor bepaalde tijd aan te gaan. De werknemer kan bij het einde van het
dienstverband om een getuigschrift vragen.

Verzekeringen

Treedt de vereniging op als werkgever, kijk dan ook of de lopende verzekeringen de risico’s
goed afdekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekteverzuimverzekering of een
ongevallenverzekering. Neem daarover contact op met je verzekeringsadviseur of met Zeker
in Sport, bereikbaar via 088 505 68 77 of info@zekerinsport.nl


Salarisadministratie

Als werkgever moet je ook een salarisadministratie opzetten voor het betalen van het salaris
en het afdragen van sociale premies en belasting. Je kan dit als vereniging zelf doen, of
uitbesteden aan een salarisadministrateur. Meer informatie daarover vind je op de website
van de Belastingdienst.


Arbodienstverlener

Als werkgever ben je ook verplicht om je aan te sluiten bij een arbodienstverlener. Meer
informatie daarover vind je op de website van Arboportaal.


Voorbeelddocumenten

Het Watersportverbond heeft een aantal voorbeelddocumenten beschikbaar die van pas
kunnen komen bij de invulling van je rol als werkgever:

- Taakomschrijving (Model 1 en 2)
- Vacatureteksten (Versie A-C)
- Arbeidsovereenkomst (Versie I en II)
- Getuigschrift

Deze documenten kunnen door bestuurders van aangesloten verenigingen bij ons 
worden opgevraagd via het aanvraagformulier.

Meer informatie

Zoek je meer Informatie over wat er bij het werkgeverschap komt kijken? Hiervoor kun je
terecht op www.sportwerkgever.nl en/of in het Handboek Wet- en Regelgeving van
NOC*NSF onder “Hoofdstuk 10 - de sportvereniging als werkgever"

 

 

Juli 2023

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond