ALV: jaarplan en begroting 2021 goedgekeurd

Een wijziging in de functieomschrijving van de Controleraad, een interessante terugblik op het bewogen jaar 2020 en het vaststellen van het jaarplan en begroting van 2021.

6 januari 2021

Een wijziging in de functieomschrijving van de Controleraad, een interessante terugblik op het bewogen jaar 2020 en het vaststellen van het jaarplan en begroting van 2021. De Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond kende op zaterdag 15 december weer een volle en interessante agenda. Door de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus vond ook deze ALV digitaal plaats. 

Hierbij een overzicht  van de genomen besluiten en besproken onderwerpen:

 • In een gezamenlijke brief van de Ned. Ver. Van Kustzeilers, mede namens 17 andere verenigingen, zijn zorgen geuit over de belangenbehartigingsfunctie van het Watersportverbond. De recente aanpassingen in de werkorganisatie gaven de indruk om te veronderstellen dat het Watersportverbond de (nationale-) belangenbehartiging minder van belang acht. Daarom zouden zij graag tijdens de ALV horen hoe de bond de nationale belangenbehartiging de komende tijd invulling gaat geven. Als antwoord heeft voorzitter Ernst Jan Broer tijdens de ALV het belang van belangenbehartiging onderstreept en de herziening van de aanpak toegelicht. Daarnaast heeft hij  graag met de leden (verenigingen) verder te praten over de verdere uitwerking. Hiervoor wordt, zodra de coronamaatregelen dit toelaten, een apart moment georganiseerd. In de volgende ALV volgt dan een terugkoppeling.
 • Vervolgens zijn de leden in een  indrukwekkende video meegenomen in de werkzaamheden en resultaten van de regioteams, de laatste ontwikkelingen in de sport, het verenigingsleven en de successen van onze topatleten in het bewogen jaar 2020. Bekijk hier het jaaroverzicht
 • Tijdens de vergadering zijn de leden akkoord gegaan met de wijziging in de functieomschrijving van de Controleraad. Het voorstel om de Controleraad om te vormen tot een Financiële Commissie - wiens taak het primair is om de geldstromen en doelmatigheid daarvan te controleren - is daarmee ook statutair goedgekeurd. Deze statutenwijziging wordt op het moment doorgevoerd.    
 • Daarnaast zijn Detmer Koekoek (voorzitter), Erik van Dinten, Rob Middelkoop benoemd als lid van de Financiële commissie en Ad van den Broek als tijdelijk lid (tot en met ALV mei 2021) van de commissie.
 • Ook de Zeilraad heeft een aantal wijzigingen in zijn gelederen. Frans de Vries Lentsch heeft te kennen gegeven zich - als aftredend lid - niet meer herkiesbaar te stellen. We danken Frans voor zijn jarenlange inzet! Dieter van der Schilden (voorzitter Zeilraad), Margriet Pannevis en Geert Geelkerken zijn tijdens de vergadering herbenoemd als lid van de Zeilraad en de heer Aai Schaberg wordt benoemd als nieuw lid van de raad.
 • Ook in dit bijzondere jaar konden we niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Watersportverbond en de watersport in het algemeen. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering ging secretaris van het bestuur Jan Stelwagen persoonlijk langs bij een aantal vrijwilligers om hen in het bijzonder te danken voor hun inzet. Bekijk hier het filmpje. 
 • De vergadering heeft besloten een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) aan te gaan. Daarmee wordt ook de benodigde verwerking in de statuten eveneens goedgekeurd. De minimale kwaliteitseisen 2021 van NOC*NSF schrijven voor dat alle sportbonden vanaf volgend jaar beschikken over een onafhankelijke aanklager voor seksuele intimidatie. Dit is nodig om te voldoen aan het reglement Seksuele Intimidatie en de bijbehorende meldplicht bij vermoedens van misbruik. Topsportbonden, zoals het Watersportverbond, moeten bovendien een aanklager voor dopingzaken en matchfixing hebben.  In de aanloop naar de vergadering hadden de Tucht-, Beroeps- en Zeilraad positief geadviseerd over de samenwerking met het ISR.
 • Het jaarplan en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd. Daarmee is de contributie voor het jaar 2021 vastgesteld op de volgende tarieven:

 

 

Watersportverenigingen          

Kanoverenigingen    

Volwassenen

€ 21,20

€ 21,20 + € 4,00

Jeugd / Gezinslid     

€ 10,60

€ 10,60

 

 • De Algemene vergadering in 2021 vinden op de volgende data plaats:
  Jaarvergadering maandagavond 17 mei 2021.
  Najaarsvergadering op zaterdag 11 december 2021. 

De partners van het Watersportverbond