ALV: Stevige update over koers, penningmeester benoemd

3 juli 2020

De benoeming van de penningmeester, een stevige update over de koers en de reorganisatie, en een voorstel over de invulling van het toezicht. De Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond kende op woensdag 1 juli een volle en interessante agenda. De vergadering volgde kort op de vorige vergadering. Dit was noodzakelijk om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

We zijn blij om een nieuwe penningmeester in het bestuur van het Watersportverbond te mogen verwelkomen en dat er positief werd gereageerd op de te nemen stappen in deze uitdagende periode. Ondanks de versoepelde maatregelen rondom het coronavirus vond ook deze ALV digitaal plaats.   

Hierbij een overzicht  van de genomen besluiten en besproken onderwerpen:

    • Beoogd kandidaat Wouter van Catz is benoemd tot penningmeester van het bondsbestuur. Het verheugd het bestuur dat hij bereid is om deze uitdagende taak op zich te willen nemen. We wensen Wouter veel succes met zijn werkzaamheden als penningmeester.
    • Het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 zijn tijdens de vergadering goedgekeurd. 
    • Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van de leden van de Controleraad. In de ALV van 14 december 2019 gaf de Controleraad aan - na afloop van die ALV - af te treden. Op verzoek van de leden (c.q. verenigingen) namen zij dit besluit in heroverweging en besloten om het moment van aftreden op te schorten tot na de voorjaarsvergadering van 2020. We bedanken de afgetreden toezichthouders voor het dialoog en adviezen van de afgelopen jaren en hun vrijwillige bijdrage. 
    • Het bestuur heeft tijdens de vergadering een voorstel gedaan voor een wijziging in de (statutaire) functieomschrijving van de Controleraad. Het uitgangspunt moet zijn dat het bestuur bestuurt binnen de door de ALV gestelde kaders en de Controleraad namens de ALV toezicht houdt op die kaders. Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie en het meerjarenbeleid van het Watersportverbond. Het voorstel is de Controleraad om te vormen  tot een Financiële Commissie wiens taak het primair is de geldstromen en doelmatigheid daarvan te controleren. Het bestuur heeft de doelstelling om tijdens de ALV in het najaar van 2020 een voorstel te doen tot statutenwijziging en wijziging van het reglement van de Controleraad en  deze vervolgens in stemming te brengen. Lees hier het voorstel en de vervolgstappen >>
    • Er breekt een uitdagende periode voor het Watersportverbond aan. Daarom zijn de leden tijdens de vergadering verder ingelicht over de koers van de bond, de reorganisatie en eventuele gevolgen in werkzaamheden die dit met zich meebrengt.

De partners van het Watersportverbond