Hoe stoppen we het doorgeslagen plan voor De Wieringerhoek bij het IJsselmeer?

24 februari 2021

Met het oog op herstel van de natuurlijke waarden, zijn de laatste tijd vele plannen bedacht voor het IJsselmeergebied. Gebundeld vind je ze terug in de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Een aantal ontwikkelingen is ronduit negatief voor watersporters.

Toegegeven, de klimaatverandering levert in de nabije toekomst voor ons allemaal grote problemen op. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Toch zien we voor het IJsselmeer ideeën ontstaan, waar je stevige vraagtekens bij mag plaatsen. Denk onder meer aan ontwikkelingen op het gebied van energietransitie zoals Windpark Fryslân, Windpark Urk/Ketelbrug en (Drijvende) Zonne-eilanden. Ook is er het Flexibel Peilbesluit voor drinkwaterreserves en landbouw in de zomer (hoog water) en ruimte voor waterberging bij extreme weersomstandigheden (laag water). Om nog maar te zwijgen van het Project Nieuwe Afsluitdijk met een installatie van pompen (zeespiegelstijging) en natuurherstel: uitwisseling zoet/zout water, vismigratie (verzachting dijken en herstel van de dode bak water). Stuk voor stuk vormen ze een potentieel risico, omdat ze de openheid en de weidsheid van het gebied aantasten.

 

Grote zorgen over het plan De Wieringerhoek

Het Regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond volgt de planvorming op de voet en is vaste gesprekspartner van het Rijk bij de planontwikkelingen. Dit geeft ons de kans om in een vroeg stadium mee te praten over (on)gewenste ontwikkelingen en zo te proberen de scherpe kantjes er af te halen. Ons uitgangspunt daarbij is dat de openheid en het karakter van het gebied maximaal gewaarborgd moet blijven. Waar mogelijk doen we dat in samenwerking met de natuurlobby. De vraag is nu, of dat (nog) in voldoende mate kan?

De zeiler die bijvoorbeeld de planontwikkeling van windturbines, zonne-eilanden en de plannen voor De Wieringerhoek volgt, zal waarschijnlijk met gefronste wenkbrauwen naar deze ontwikkelingen kijken. En juist De Wieringerhoek baart het regioteam de grootste zorgen. Het plan wil namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied, maar ook middels ‘meekoppelkansen’ aansluiting zoeken bij onder meer het energietransitievraagstuk. Kort door de bocht gaat het om een viertal opties (onderzoekalternatieven). Hieruit wordt dit jaar een voorkeursalternatief gekozen om verder uit te werken.

 1. Over dijken

  Dit alternatief wil de ‘harde’ dijken verzachten met vooroevers. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de bestaande ondiepten van de Wieringervlaak. Nadeel is dat de aanloop naar Den Oever wordt gereduceerd tot een ‘geul’. Men ziet hier grote kansen voor natuurherstel en zonne-energiewinning op eilanden. Het lijkt erop dat dit alternatief wordt gekozen.

 2. Tussen meer en zee

  Deze plannen maken gebruik van de bestaande ondiepten van de Nieuwe Zeug. Aanpassingen in dit gebied leveren geringe gevolgen op voor het varen en is voor zeilers de beste variant. Wij kiezen voor deze variant.

 3. Grote Kreupel
  Plan om de Kreupel op drastische wijze te vergroten. Tast het vaargebied behoorlijk aan.

 4. IJsselmeer Archipel

  Dit gebied ligt midden in het IJsselmeer tussen Medemblik en Stavoren. Het zou een groot eilandengebied moeten worden (misschien wel vergelijkbaar met de Markerwadden) en maakt een onaanvaardbare inbreuk op het open karakter van het vaargebied. Het tast de rakkenplannen aan van de grotere zeilwedstrijden, waaronder de Kustzeilers 24 Uurs.

Zienswijze Watersportverbond

In een eerste zienswijze zijn de alternatieven 1, 3 en 4 door ons afgewezen. Alternatief 2 (tussen meer en zee) kan, onder voorwaarden, op steun van het Watersportverbond rekenen.

Naar verwachting zal de MER in Q2 van dit jaar in de inspraak gaan. Het Regioteam IJsselmeer/Markermeer volgt dit uiteraard op de voet. Reacties zijn zeer welkom op:

ijsselmeer@watersportverbond.com ter attentie van Dinand de Ridder, (regiovertegenwoordiger IJsselmeer/Markermeer)

Wil jij weten wat er in jouw regio speelt, kijk dan op onze regiopagina.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond