Regioteam IJsselmeer/Markermeer

De regio IJsselmeer/Markermeer bestaat uit de volgende vaargebieden: IJsselmeer, Markermeer, Gouwzee en IJmeer.

De regio IJsselmeer/Markermeer bestaat uit de volgende vaargebieden: IJsselmeer, Markermeer, Gouwzee en IJmeer.

Energie uit wind en zon is, als het aan de overheid ligt, de energie van de toekomst. Daarom worden op steeds meer plekken in Nederland wind- en zonneparken gebouwd. Beleidsmakers kijken de laatste jaren met steeds meer interesse naar het IJsselmeer en Markermeer als mogelijke locatie. Het Regioteam IJsselmeer/Markermeer is op zich niet tegen deze ontwikkeling maar maakt zich wel zorgen over de dreigende afname van ons vaargebied en belevingswaarde. Om deze reden mengt het Regioteam zich uitdrukkelijk en met overtuiging in de discussies rondom de ontwikkelingen binnen het IJsselmeergebied.

Samen met diverse maatschappelijke organisaties participeert het Regioteam in de diverse inspraak- en medezeggenschapsorganen. Was het tot voor kort vooral de discussie rondom het flexibele peilbesluit in het IJsselmeergebied en de waterplantenproblematiek, de komende jaren komen daar de ontwikkeling van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 bij. De rijksoverheid legt in dit plan het beleid en ontwikkeling van het gebeid op de langere termijn vast. Zaken als klimaatverandering, energietransitie, natuurbeheer en ruimte voor waterrecreatie en watersport zijn kernbegrippen.

In 2020 zijn het vooral de (deel)plannen als Wieringerhoek, Friesekust, Oostvaardersoevers, Markerwadden en nog een aantal gemeentelijke plannen die om aandacht en bijsturing vragen. Waar zinvol en nuttig, doen we dat graag in samenwerking met gelijkgestemde verenigingen en belangengroepen in het gebied zoals Waterrecreatie Nederland, Coalitie Blauwe Hart, BBZ, Schuttevaer en  IJsselmeervereniging.


Regiovertegenwoordiger

Dinand de Ridder 06-53946057, e-mail: ijsselmeer@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond