Terugblik Algemene Ledenvergadering 10 december 2022

12 januari 2023

Terugblik Algemene Ledenvergadering 10 december 2022

Het Watersportverbond wil als spil in de sector de vertegenwoordiger van álle watersporters zijn, dus niet alleen van de eigen leden.  Het verbond gaat daarom stappen zetten in deze richting, zo bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2022. Tijdens de ALV stond ook de begroting voor 2023 op de agenda en Willem Dekker kreeg de Gouden Verbondsspeld uitgereikt. 

Het Watersportverbond kijkt terug op een goed 2022, maar kijkt ook vooruit. We zien stijgende kosten, een teruglopend ledenaantal van het Watersportverbond en een beperkte contributieverhoging. Watersport is niet vanzelfsprekend. Een overkoepelende organisatie, de spil in de sector, is hierbij onmisbaar. Je kunt als Watersportverbond echter alleen de autoriteit zijn als je vertegenwoordiger bent van alle watersporters. Wij doen veel werk voor alle watersporters, waarbij wij de rekening bij onze leden neerleggen. Wij willen ons, mede daarom, meer richten op álle watersporters, dus niet alleen onze eigen leden. Hoe gaan we dat doen?

  1. Leidend in de sector zijn
  2. Samenwerken met andere partijen
  3. Nieuwe inkomstenbronnen (o.a. door samenwerkingen, producten en diensten)
  4. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (o.a. registratie en duurzaamheid)
  5. Betrokkenheid van onze leden vergroten

Met het jaarplan 2023 zetten we stappen in deze richting.

 

Begroting

De financiële commissie lichtte tijdens de ALV de begroting 2023 toe en de belangrijkste risico’s voor het Watersportverbond. De begroting sluit aan bij het beleids-/jaarplan en de verwachte gevolgen daarvan. 

Contributie
De contributie wordt normaal gesproken verhoogd in lijn met de consumentenprijsindex per augustus. Deze bedraagt 12%. Het bestuur heeft er voor gekozen de verhoging te beperken tot € 1,- , ondanks dat kosten inflatiegevoelig zijn. Deze keuze kan de Financiële Commissie begrijpen. Want een verdere verhoging kan een mogelijk negatief effect op de ledenaantallen hebben, wat juist een averechts effect zal hebben.

De financiële commissie ziet ook risico’s voor het Watersportverbond. Een voorbeeld hiervan is de ledenadministratie. Het Watersportverbond heeft sinds jaar en dag een getrapte ledenadministratie (de verenigingen geven de ledenaantallen door aan het verbond, zonder geautomatiseerde koppeling). Dit geeft echter problemen en leidt tot ongewenste risico’s. Zowel de financiële commissie, de accountant en NOC*NSF hebben hierover hun zorgen bij het bestuur geuit. Het Watersportverbond loopt grote kans toekomstige subsidies mis te lopen, kansen te missen en transparantie te verliezen. Op dit moment is er geen directe controle op de juistheid en volledigheid van de door de leden-verenigingen opgegeven leden. Een goed controlemechanisme tussen Watersportverbond en verenigingen is een welkome verbetering in het kader van transparantie. De financiële commissie adviseert een werkgroep in te stellen met de opdracht advies uit te brengen aan de eerstvolgende ALV, met als doel vanaf 2024 met directe koppeling van leden te starten zodat eerder genoemde risico’s vermeden worden. 

 De financiële commissieleden kijken met veel plezier terug op de voorgaande twee jaren. In nauwe en constructieve samenwerking met het bestuur, en met een kritische blik op het bestuur, is er een goede verbeterslag gemaakt. Financieel is het Watersportverbond gezond en de risico’s zijn in kaart gebracht en worden actief gemanaged. Met de goedkeuring van de ALV gaan de huidige commissieleden graag een tweede termijn aan om de ingeslagen weg voort te zetten. 

Gouden Verbondsspeld voor Willem Dekker

Tijdens de ALV is de Gouden Verbondsspeld aan Willem Dekker uitgereikt. Van 2006 tot en met 2007 was Willem Dekker lid van het afdelingsbestuur Belangenbehartiging van het Watersportverbond. In 2007 werd hij lid van de begeleidingscommissie “Hou de vaart er in!” om de invoering van een nieuwe organisatiestructuur te begeleiden. Eind 2007 trad Willem toe tot het bestuur als bestuurslid Toervaren.

Willen heeft zich in zijn bestuursperiode ingezet voor het op- en inzetten van regioteams en werd in 2008 namens het Watersportverbond lid van het bestuur van de European Boating Association (EBA).

Daarnaast heeft Willem zich als belangenbehartiger vastgebeten in de dossiers doorvaart en medegebruik windmolenparken op Zee en de Kaderrichtlijn Marien. Ook vertegenwoordigt hij het regioteam Noordzee in diverse ministeriële overlegorganen, waaronder sinds 2014 als de vertegenwoordiger van de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee, een adviesgroep voor de minister. Ernst Jan Broer: ‘Willem, je bent deskundig op vele terreinen zoals natuur, duurzaamheid, nautische veiligheid en bestuurszaken binnen een vereniging. Je hebt een open mind, je bent een denker en doener tegelijkertijd en een geweldige teamplayer en motivator voor je omgeving.” 

Na de afsluiting door erelid Gwen Dudok van Heel is de vergadering door Ernst Jan Broer gesloten.

 

Een volgende keer bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn? Deze vinden dit jaar op 15 mei en 16 december plaats.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond