Toiletwater - stand van zaken

Watersportverbond komt hernieuwd met reacties en voorstellen op de plannen die er nu liggen.

26 januari 2021

Sinds 2009 is het verboden om toiletwater te lozen op het oppervlaktewater. Om de naleving van dit verbod te verbeteren, heeft de Tweede Kamer in 2019 een motie aangenomen gericht op het verzegelen van de afsluiter van boordtoiletten zodat lozen onmogelijk wordt gemaakt. Deze aanvullende regelgeving wordt verwerkt in de nieuwe Omgevingswet die begin dit jaar in zou gaan. Om diverse redenen is de ingang van deze nieuwe wet verschoven en daarmee is ook de verzegeling opgeschort. Het verbod is eens feitelijk besluit. Als Watersportverbond volgen wij de vertaling naar de maatregelen (zoals de verzegeling) nauwlettend.

Standpunt Watersportverbond

Het Watersportverbond neemt al geruime tijd deel aan de klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  (I&W) voor het dossier ”Toiletwaterlozing pleziervaart”. Het Watersportverbond staat voor schoon water en de bewustwording en voorlichting die hiermee samenhangt. Tegelijkertijd zijn wij kritisch op de uitvoering van het verbod. Eventuele maatregelen aan boord en aan wal vragen tijd om gebruiksgemak en betaalbaarheid voor de watersporter te garanderen. Het Watersportverbond wil ook dat er financiële steun komt voor de invoering van zaken die kosten met zich meebrengen voor havens, verenigingen en watersporters. Indien nodig zullen we aandringen op gedegen onderzoek. 

Watersportverbond komt met nieuw voorstel op plannen

Het ministerie legt tot nu toe de meeste input van ons, en die van andere belangenorganisaties, naast zich neer. Wij hebben een brief gestuurd aan het ministerie om ons ongenoegen te uiten over de gang van zaken. De brief is vorige week aan de orde geweest in een overleg waarin is aangegeven dat wij als belangen- en brancheorganisaties hernieuwd met reacties en voorstellen mogen komen op de plannen die er nu liggen. Dit moment grijpen wij aan om ons standpunt aan te scherpen met input van onze achterban.

Deel dit artikel:

Toiletwater -stand van zaken