Vervolg Algemene Leden Vergadering

Afgelopen zaterdag, 14 december 2019, vond de Algemene vergadering van het Watersportverbond plaats. Na informatieve sessies over de begroting 2020, recreatieve sport, wedstrijdsport en topsport kende de Algemene vergadering een bewogen verloop.

19 december 2019

Afgelopen zaterdag, 14 december 2019, vond de Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - van het Watersportverbond plaats in Bunnik. Na informatieve sessies over de begroting 2020, recreatieve sport, wedstrijdsport en topsport kende de Algemene vergadering een bewogen verloop.

De Controleraad kondigde aan het begin van de vergadering aan haar taken na afloop van de vergadering neer te leggen. De naar hun mening niet tijdige en onvolledige informatievoorziening vanuit het bestuur vormde de aanleiding. Op verzoek van de vergadering werden daarop eerst het jaarplan en de begroting nader besproken. Het bestuur heeft besloten deze stukken niet in stemming te brengen om recht te doen aan belangrijke aandachtspunten van de leden. Het ging hierbij hoofdzakelijk om de mogelijk nadelige gevolgen van het wegvallen van een hoofdsponsor.

Daarnaast gaat de begroting uit van een verandering op het gebied van licenties en certificaten voor het wedstrijdzeilen en nadrukkelijk kwam aan de orde of deze op korte termijn realiseerbaar is. In reactie op het jaarplan kwamen vragen naar voren over het inkomstenmodel, het vrijwilligersbeleid en het Watersportverbond als netwerkorganisatie.

De vergadering en het bestuur hebben vervolgens aan de Controleraad gevraagd haar besluit te heroverwegen. De aanwezige leden van de Controleraad gaven aan dit te gaan bespreken. Het bestuur zegde toe in een extra uit te schrijven Algemene vergadering in te gaan op de vragen en zorgen. Deze worden ook betrokken in een meerjarig financieel beeld in (sponsor)scenario’s en de aanscherping van de begroting 2020 en (de prioritering) in het jaarplan 2020. Voor de licenties en certificaten werd een tijdelijke regeling aangekondigd en een voortzetting van de dialoog over structurele veranderingen.

Begin januari komen bestuur en Controleraad bijeen. Direct daarna volgt er informatie over de planning en zoeken wij de interactie met onze leden in aanloop naar de extra Algemene vergadering.

De partners van het Watersportverbond