ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

De Algemene vergadering - de Jaarvergadering - op maandag 27 mei 2024

Op maandag 27 mei vindt de Algemene vergadering - de Jaarvergadering - van het Watersportverbond plaats. De agenda en stukken die tijdens deze ALV worden behandeld tref je hieronder aan.

 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen Algemene vergadering van 16 december 2023
A. Goedkeuren notulen

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Update
A. Verslag werkgroep 'Directe ledenkoppeling'
B. Reactie bestuur op het verslag van de werkgroep 'Directe ledenkoppeling'

5. Jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023
A. Toelichting jaarverantwoording 2023
B. Advies Financiële Commissie
C. Besluit jaarverslag 2023 inclusief jaarrekening 2023
D. Besluit decharge

6. Benoemingen
A. Bestuur; bestuurslid wedstrijdsport
B. Bestuur; penningmeester en vice voorzitter
C. Bestuur; voorzitter

7. Plannen Algemene vergadering - de Najaarsvergadering 

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Let op: u kunt zich hieronder op meerdere manieren aanmelden voor de Algemene vergadering - de Jaarvergadering:

U kunt zich niet meer aanmelden voor het financieel vragenuur. Deze is komen te vervallen.

Hieronder treft u een volmachtformulier aan:

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact met ons op. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond