ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

 

ALV maandag 15 mei 2023

Op maandagavond 15 mei 20.00 uur zal de Algemene vergadering - de Jaarvergadering - van het Watersportverbond plaatsvinden. Deze vergadering vindt hybride plaats in DeWeerelt van Sport te Utrecht. De agenda en stukken die tijdens deze ALV zullen worden behandeld kunt u hieronder vinden.

Het aan deze ALV voorafgaande financieel vragenuur is wegens gebrek aan aanmeldingen geannuleerd. 


Op vrijdagmiddag 12 mei is een besluit toegevoegd bij agendapunt 7 Benoemingen (7B 1) en betreft het benoemen van een nieuw lid voor de Financiële Commissie.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Notulen Algemene vergadering van 10 december 2022
  Goedkeuren notulen

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Update

 5. Jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022
  A   Toelichting jaarverantwoording 2022
  B   Advies Financiële Commissie
  C   Besluit jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening 2022
  D   Besluit decharge

 6. Besluit benoemen accountant

 7. Benoemingen
  A   1 Bestuurslid kano- en peddelsport
  A   2 Secretaris
  B   1 Lid Financiële Commissie

 8. Onderscheidingen

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

 

Volmacht
Indien een vereniging geen bestuurslid afvaardigt maar een lid, dan dient de vereniging een volmacht te verlenen. U kunt het volmachtformulier via deze link vinden. Het ondertekende formulier mag gemaild worden naar service@watersportverbond.nl.

 

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact met ons op. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond