ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

 

ALV zaterdag 11 december vindt geheel online plaats

Op zaterdag 11 december zal de Algemene vergadering - de Najaarsvergadering - van het Watersportverbond plaatsvinden. De vergadering start om 10:00 uur. Via de blauwe button kunt u zich aanmelden voor de Algemene vergadering.

De agenda en stukken treft u hierbij aan:

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen Algemene vergadering van 17 mei 2021
  A     Goedkeuren notulen
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Update
 5. Benoemingen
  A     Bestuur
  B     Zeilraad
 6. Jaarplan 2022 en begroting 2022
  A    Toelichting jaarplan 2022 
  B    Toelichting begroting 2022 
  C    Ter toelichting; begroting 2022 per platform
  D    Advies Financiële commissie
  E     Besluit contributie 2022
  F     Besluit jaarplan 2022 en begroting 2022
 7. Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement
  Toelichting (geplaatst 25-11-2021)
  A1    Statuten (schoon) bijgewerkt 19-11-2021
  A2   Statuten (vergeleken tov vorige ALV)
  19-11-2021: Per abuis is in de gepubliceerde versie van de statuten artikel 6 lid 1d blijven staan (dit wordt ondervangen door artikel 6 lid 1a) en enkele wijzigingen in artikel in artikel 6 lid 3. De betreffende wijzigingen kunt u in dit document lezen. Het bestand onder agendapunt 7 A1 Statuten (schoon) is hierop aangepast.
  A3   Besluit statuten
  B1    Huishoudelijk reglement (schoon)
  B2   Huishoudelijk reglement (vergeleken tov vorige ALV)
  B3   Besluit huishoudelijk reglement
 8. Besluit beëindiging opstalrecht Hichtumerweg 17A te Bolsward
 9. Data Algemene vergaderingen 2022
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Volmacht

Online financieel vragenuur 6 december 19.30 uur

In aanloop naar deze ALV heeft het bestuur een financieel vragenuur en een vragenuur voor de statuten en het huishoudelijk reglement georganiseerd en wel op maandag 6 december. De penningmeester zal tijdens het financieel vragenuur de begroting nader toelichten en ook stilstaan bij de platformbegrotingen. Het vragenuur zal digitaal via zoom plaatsvinden.

 

Online vragenuur statuten & huishoudelijk reglement 6 december 20.30 uur

Naar aanleiding van de consultatiesessie is nader extern advies gevraagd of de aansluiting bij het ISR vanuit juridisch oogpunt verstandig is. Dit advies wordt tijdens dit vragenuur nader toegelicht en ook zal informatie worden gegeven over de werkwijze van het ISR. Natuurlijk kunnen ook andere vragen over de statuten en het huishoudelijk reglement worden gesteld, want de mogelijkheden hiervoor op de Algemene vergadering zelf zijn beperkt. Het vragenuur zal digitaal via zoom plaatsvinden. Mocht u het externe advies willen inzien, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar service@watersportverbond.nl.

Ten aanzien van de statuten en het huishoudelijk reglement hebben wij beschikking over een versie van elk met de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten en huishoudelijk reglement. Gezien de grote hoeveelheid wijzigingen in deze versies, kunt u hiervoor een mail sturen naar service@watersportverbond.nl indien u daar een versie van wenst in te zien.

 

 

Hier kunt u de gestelde vragen met antwoorden lezen van de ALV van 17 mei (bijgewerkt 17-05-2021).

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact op met het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail naar service@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond