ALV

Vind hier informatie over onze Algemene vergadering

De eerstvolgende Algemene vergadering van het Watersportverbond is gepland voor zaterdag 12 december 2020. De vergadering start om 10:00 uur en vindt digitaal plaats. De agenda kunt u hieronder vinden. De stukken zijn compleet en toegevoegd aan de onderstaande agendapunten.

Voorafgaand aan de Algemene vergadering heeft het bestuur een informatiesessie en een financieel vragenuurtje ingepland. Deze zullen plaatsvinden op respectievelijk dinsdag 1 december om 20:00 uur en woensdag 9 december om 20:00 uur. De informatiesessie is gericht op de ALV-agendapunten 5, 8 en 9. U kunt zich hiervoor opgeven via onderstaande button.

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen Algemene vergadering van 1 juli 2020
  Besluit notulen
 3. Mededelingen en ingekomen brieven
 4. Stand van zaken
 5. Besluit wijziging functieomschrijving controleraad
  5.1 Advies werkgroep controleraad
  5.2 Reglement financiële commissie
  5.3 Besluit
 6. Benoemingen
  A Controleraad (financiële commissie)
  Zij stellen zich hier aan u voor
  B Zeilraad
  Het nieuw te benoemen lid stelt zich hier aan u voor
 7. Jaarplan 2021 en begroting 2021
  A Toelichting jaarplan 2021
  Jaarplan 2021 uitgebreid en jaarplan 2021 samenvatting
  B Toelichting begroting 2021
  C Advies controleraad (financiële commissie)
  D Besluit contributie 2021
  E Besluit jaarplan 2021 en begroting 2021
 8. Aansluiten Instituut Sportrechtspraak
 9. Uitgangspunten en vervolgtraject statutenaanpassingen
 10. Besluit vergaderdata 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Volmacht vereniging

 

Bent u op zoek naar informatie over/van eerdere ALV's? Neem dan contact op met het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail naar secretariaat@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond